Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len vaststellen. Maar aangezien in deze theorieën de als semietisch beschouwde bepaaldheid met diepe minachting als inferieur wordt gekenschetst en dus de Jodenhaat al te kennelijk de schepper der theorie is, terwijl overigens deze opvattingen in de wereld nog vrijwel alleen staan, heeft de Joodsche geleerde alle aanleiding, zijn wetenschap als iets te beschouwen, waarmee zijn Joodsche afkomst geen innerlijke tegenstelling vormt.

Een Joodsche beoefenaar der geneeskunde, der scheikunde, der wiskunde bijvoorbeeld zal door zijn wetenschappelijk vak zelf niet licht tot zwerftochten naar het rijk der Joodsche problematiek worden verleid.

De Jood als kunstenaar Er zijn ook bepaalde kategorieën van kunstenaars, van wier kunst bij benadering hetzelfde zou kunnen worden gezegd, zij het met minder stelligheid.

„Internationale" kunst

Een gaarne verkondigde opvatting luidt, dat de ware kunst internationaal is en het behoeft nauwelijks vermelding, dat Joodsche kunstenaars zich vaak met bijzondere voorliefde in het verheven broederschap hebben laten inlijven, waar alleen de kunst en de kunstenaar geldt, waar alleen de artistieke prestatie geteld wordt en waar geen duf burgerlijk vooroordeel regeert als dat aangaande iemands afkomst. Zoo althans heet het te zijn; het heeft ook in deze sfeer met aan felle en zelfs geruchtmakende teleurstellingen ontbroken, juist op dit punt, maar daar de kunstenaars-wereld ondanks partieele uiterlijke Salonfahigkeit in wezen een wereld van maatschappelijke „onaanraakbaarheid" is gebleven, bestaat er werkelijk een bepaalde gemeenzaamheid tusschen Joden en kunstenaars, berustende op deze status van „onaanraakbaarheid", die een verbroedering van Joden en met-Joden m de sfeer der kunst gemakkelijker maakt dan elders. Het ware nog te onderzoeken, inhoeverre de bovennormaal groote belangstelling der geëmancipeerde Joden voor kunst en literatuur, kunstenaars en literaten met deze omstandigheid verband houdt.

Intusschen is het boven-nationale karakter der kunst geens-

Sluiten