Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veerd inbreuk maken op de vrijheid van de betrokken minderjarigen en het gezag der ouders.

Verder dient de behandeling zoo vroeg mogelijk te kunnen aanvangen, derhalve reeds, voordat liet gevaar zelf zich voordoet.

Van den aanvang tot het einde dient de beoordeeling en de behandeling te geschieden door personen, die door hun wetenschappelijke opleiding en vak de te dezer zake volkomen deskundigen zijn.

De regeling dient zoo te zijn, dat ze ook reeds preventief werkt doordat het door mij bedoelde orgaan, als zijnde in geenen deele justitieel, maar wel geheel opvoedkundig, lokt tot de vrijwillige komst en medewerking van ouders, onderwijzers, opvoeders, en zelfs van minderjarigen, die moeilijkheden hebben, waar zij niet uit kunnen komen.

De te treffen regeling zal naast alle andere voordeelen van paedagogische en ethische waarde, die zij zal moeten bezitten, tevens een duidelijk zichtbare efficiency moeten geven boven, of in tegenstelling met de thans geldende strafrechtregeling.

Ze zal daartoe een scherp organisatorisch geheel te zien moeten geven.

Haar efficiency zal aantoonbaar moeten zijn:

a. Door een zichtbare besparing van gebouwen, werkplaatsen, personeel en materiaal;

b. Door spoediger en blijvender resultaten, en spoediger weer deelnemen van de bedoelde minderjarigen aan het economisch leven;

c. Door een na verloop van een aantal jaren duidelijk aantoonbare vermindering van volwassenen-criminaliteit en misdaad, in dien zin, dat onder de volwassen gevangenen dan minder personen zullen zijn, die van hun jeugd af zich aan misdrijven schuldig maakten, en minder misdaad, omdat de maatschappij- gevaarlijken bijtijds ge-elimineerd konden worden.

De regeling zal tevens eene zekere soepelheid moeten bezitten, opdat ze zich aan nieuw tijden kan aanpassen.

Mijn voorstel luidt thans — in groote trekken aldus:

Allereerst worde bepaald: Minderjarigen zijn strafrechtelijk niet aansprakelijk.

Ze zijn alleen dan strafrechtelijk aansprakelijk, indien zij door hun lichamelijke of geestelijke volwassenheid uitsluitend voor behandeling als volwassenen in aanmerking komen. De beoordeeling daarvan berust bij de i.z. minderjarigen in het betreffende arrondissement vanwege het Departement van (opvoeding en) Onderwijs benoemde en beëedigde deskundigen.

Sluiten