Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geval no. 4. Antwoord op de vragen, gegeven 16 Februari 1935.

1. 27 jaar, onderwijzer.

2. Juni 1932.

3. Satyriasis. Kon geen vrouw met rust laten en dikwijls ook geen kleine jongens en meisjes.

4. Zes weken na de operatie volkomen rustig; ook geen last meer van erecties en polluties.

5. Ja; vier weken na de operatie begonnen de baardharen uit te vallen; een paar maanden later toenemende adipositas; patiënt is namelijk dikker geworden. Gelijktijdig is patiënt ook in toenemende mate apathisch, en indolent en lui geworden.

y. Vroeger totaal ongeschikt voor zijn beroep; nu is hij geschikt voor een gemakkelijke betrekking.

8. Ongehuwd.

9. Een half jaar geleden.

10. In maatschappelijk opzicht zeer verbeterd; voordien kon hij om schandalen te vermijden slechts onder streng toezicht min of meer opgesloten verpleegd worden. Is nu geheel vrij, verricht op eenvoudige wijze zijn werk.

II Voor zoover bekend niet.

12. De patiënt is tevreden; hij beschouwt den vroegeren toestand als een groote last en den huidigen als relatief goed.

13. Zie het ziekteverslag hieronder.

ZicktcvcTslct^t

Patiënt is op een pensionaat geweest. Tijdens dit verblijf aldaar was hij volkomen onopvallend op sexueel gebied. Zelf verzekert hij uitdrukkelijk, dat hij niet de minste last had van zijn sexuahteit. Onanie kwam niet voor. Nauwelijks in de praktijk op 24-jangen leeftijd of de moeilijkheden komen. Hij geeft zich af met kleine jongens, zoodat dit spoedig tot een schandaal dreigt te worden. Overgeplaatst als onderwijzer naar een andere school geeft hij zich niet alleen af met jongens maar ook met minderjarige meisjes. Een nieuw schandaal wordt slechts met moeite gesmoord. Hij wordt nu geruimen tijd onder streng toezicht in een inrichting geplaatst. Na een jaar wordt met hem een nieuwe proef genomen. Bijna onmiddellijk daarop is het weer mis Hij spreekt schaamteloos meisjes op straat aan, doet ze oneerbare voorstellen en men kan nauwelijks door snel ingrijpen voorkomen, dat het weer misgaat. Opnieuw naar een inrichting, waar tenslotte op zijn eigen verzoek tot castratie wordt overgegaan. De castratie zelf is vlot verloopen, maar eenige dagen nadien heeft hij thrombose gekregen achtereenvolgens in beide beenen, waardoor zijn verblijf

Sluiten