Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

misdadigers op hun verzoek of met toestemming van den voogd laten castreeren. Hij zegt, dat deze om zoo te zeggen zonder uitzondering allen met goed gevolg bekroond zijn. Indien anderen niet zoo tevreden zijn geweest met de methode, komt dit, doordat men de gevallen niet voldoende goed heeft onderzocht en ongeschikte gevallen heeft geopereerd.

Hackfield. Deze vond van 25 niet krankzinnige, recidiveerende, niet anders te genezen sexueele misdadigers 22, die na de operatie een dadelijk optredende genezing vertoonden; bij 3 trad de genezing langzamer op. Echter bij allen, zonder dat zich geestelijk of lichamelijk schadelijke gevolgen van eenige beteekenis hebben voorgedaan.

Medische Raad in Denemarken. Deze komt ten slotte tot den slotsom, dat het resultaat van de castratie voortreffelijk mag worden genoemd; eventueele onaangename gevolgen vallen geheel in het niet tegenover de belangrijke, verkregen voordeelen.

De zeven gevallen uit Nederland zelf vormen zeker geen groot aantal om daaruit een vaststaanden slotsom te trekken. Maar zij motiveeren wel het voorstel de castratie van sexueel abnormalen als een belangrijke aanwinst aan ons therapeutisch handelen toe te voegen. Indien een chirurg bij toepassing van een nieuwe operatiemethode de eerste zeven gevallen met goed gevolg opereert, dan beschouwt hij zeker die methode als een groote aanwinst en zich gerechtigd haar bij anderen zeer aan te bevelen; te meer, als hij weet, dat er tot nu toe geen enkele goede behandelingsmethode voor de afwijking bestond.

Analoog komen wij tot de slotsom, dat de verkregen resultaten ons het recht geven de castratie in het kader van ons therapeutisch handelen op te nemen.

Sluiten