Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeftijd Leeft, bij

M Schrijver en . Erfelijke bij en en iaar T., „ , . • Toestand bij laatste Oordeel Oordeel

No- gevaisno, Diagnose Anamnese .J^ y Libido Potentie onderzoek patiënt arts

castratie onderz.

59. Wolf VI Psychopa- Kapper, geb. 1867. Middel- Vader ruwe 50 jaar, 61 jaar, sterk spoedig Na 2 jaar nog verlangen naar zeer zeer

thie, mo- matige leerling; aangeboren alcoholist; April 1928 ver- verdwe- jongens, maar beging toch tevreden gunstig reel defect, homosexueele neigingen; al- moeders- 1917 minderd nen geen homosexueele hande- en geukkig homosexu- coholist; wegens diefstal vader bi- lingen; 3 jaar p.o. soms nog eel. veroordeeld; 13 jaar onanie sexueel 2 erotische droomen; geen en sexueele handelingen broers alco- diefstal meer; geestelijk dimet jongens; nog eenige ma- holici; zuster reet p.o. normaal geworden; len bestraft wegens diefstal; leeft in con- alle ongewenschte vervan 20 jaar af geregeld ho- cubinaat. schijnselen zijn spoedig vermosexueele handelingen; dwenen; borstharen uitgemet 30 jaar in voorloopig vallen; iets feminine type; arrest; had daar hallucina- heeft zich sociaal opgeties en waanideeën; perio- werkt, dische hallucinatoire krankzinnigheid; 2 jaar in gesticht; na ontslag homos, handel, met jongens; afwisselend in gevangenis en gesticht.

60. Wolf VII Psychopa- Zadelmaker, geb. 1901. Op Voor zoover 25 jaar, 29 jaar, ? ? Kort na de castratie weer Volgens gunstig

thie, mo- 12 jaar onanie; op 15 jaar bekendgeen. 1926 1930 diefstal; in 1930 van een meedeelmg

reel defect, homosexueele handelingen; vriend, die door patiënt van vriend

debiel, ho- later nog verschillende ma- voor castratie gezonden, tevreden,

mosexueel. len met jongens; diefstallen; vernomen, dat patiënt zeer

in het geheel voor 2 zede- gelukkig was. lijkheidsdelicten en 2 andere bestraft.

61. Wolf Psychopa- Geb. 1885. Van 6 jaar homo- ? 43 jaar, 1932 ? ? Kort p.o. sterke congesties, Wilde 4 jaar gunstig

XXXVIII thie, wils- sexueele neigingen; voor 1928 die hem de slaap verstoor- p.o. aan-

zwak, ho- kleine diefstallen en enkele den; bijna steeds in krank- klacht tegen

mosexueel. overtredingen bestraft. zinnigengestichten; geen operateur

homosexueele neigingen indienen, meer.

Sluiten