Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

satie, dus op wat de wet een kerkgenootschap noemt, de' Rooms-Katholieke kerk, de Nederlandse Hervormde kerk, de Remonstrantse Broederschap, enz. Deze kerk' genootschappen zijn te beschouwen en worden door de wet ook beschouwd als verenigingen met een bizon' der doel. Zij regelen o.a. de toetreding als lid op een of andere wijze, zodat ook op eenvoudige manier uitgemaakt kan worden, wie er toe behoren en wie niet. Dit kerkbegrip levert weinig moeilijkheden op. Anders is het met het andere, dat van de onzichtbare kerk. De benaming reeds is enigszins misleidend. Men zou kunnen denken, dat de onzichtbare kerk iets volkomen onwaarneembaars was, iets als een platonische idee, de voorstelling van iets dat hoog zweefde boven de werkelijkheid, ternauwernood voor de gedachte en hoogstens voor het verlangen, zo niet slechts voor de droom bereikbaar. Zo is het toch eigenlijk niet. De leden dier kerk zijn in ieder geval waarneembaar, want het zijn gewone mensen. Die alleen dit buitengewone heb' ben, dat zij waarlijk christenen zijn. Dit nu is echter niet waarneembaar, dus wel onzichtbaar. Daarom is ook de kerk, waartoe zij als christenen behoren, onzichtbaar. Het is de geestelijke gemeenschap der ware christenen. Het is niet mogelijk, uit te maken, wie daar wel en wie daar niet toe behoort, men kan het om zo te zeggen niet aan iemand zien, hij kan ook geen enkel legitimatiebewijs tonen. De grenzen, en dus de kenmerken van deze kerk zijn daarom ook niet aan te geven. Zij is ook niet verdeeld, omdat zij alle christenen omvat. Niet alleen de levenden, ook die geleefd hebben en nog zullen leven. Een mooie omschrijving van het wezen van deze kerk geeft de Nederlandse Geloofsbelijdenis, als zij in artikel 27 zegt: „Wij geloven en belijden een enige Katholieke of algemene Kerk, welke is een heilige vergadering der ware Christgelovigen, alle hun zaligheid verwachtende in Jezus

Sluiten