Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebouwen, 1 gebouw van de Chr. Jonge Mannen Ver., die uit de aard van de zaak slechts bestemd zijn voor een bepaalde groep uit de bevolking; verder 2 Ons Huizen en 2 Dorpshuizen. Dragen deze laatste vier instellingen een meer algemeen karakter, zij zijn weer geenszins bij uitsluiting bestemd voor de rijpere jeugd. Gebouwen uitsluitend bestemd voor de rijpere jeugd zijn er in deze plaatsen niet.

ad b. Dilettantenverenigingen. Ook te plattelande bestaan een groot aantal dilettanten-verenigingen van allerlei-soort en richting. Nagenoeg ieder der betreffende plaatsen heeft een muziek- en zangvereniging. De meeste hebben er meerdere. Zo wordt in Aalsmeer de muziek beoefend in 4 fanfarekorpsen en heeft Oosterbeek 6 zangverenigingen. Toneel- en gymnastiek-verenigingen zijn niet zó algemeen, maar toch nog veel in getal. Tegenover enkele plaatsen zonder toneelof gymnastiekvereniging staan er enkele met dubbeltallen. Bestaan de gymnastiekverenigingen voor een groot gedeelte uit jonge mensen, bij de andere staat vaak aangetekend, dat het ledental slechts voor een klein percentage bestaat uit jeugdigen. Alhoewel men over de pedagogiese waarde der dilettantenverenigingen van oordeel kan verschillen, men kan toch niet ontkennen, dat zij de sleur van het dorpsleven verbreken en een deel van de jeugd een zekere afleiding bezorgen.

ad c. Openbare leeszalen en biblioteken. Op een dorp kan een leeszaal in de wintertijd een centrum zijn van geestelik leven. Een goede boekerij is in plaatsen, die verder weinig gelegenheid tot ontwikkeling en passende ontspanning bieden, van onschatbare waarde. Slechts 6 plaatsen uit onze reeks van 35 — en dat zijn dan nog meest de stadjes — hebben een openbare leeszaal. 16 plaatsen hebben een openbare leesbiblioteek, terwijl in een 8-tal plaatsen een bibhoteek is, die, ofschoon geen overheidsinstelling, een vrij algemeen karakter draagt (Maatschappij tot Nut van het Algemeen, Volksonderwijs). Voorts worden enige boekerijen vermeld van kerken en S.D.A.P.-afdelingen.1)

ad d. In vele plaatsen worden kerkelike jeugdverenigingen genoemd (jongelings- en jongedoChtersverenigingen, patro-

*) Alleen Harlingen heeft een afzonderlike jeugdleeszaal. Eén in 33 gemeenten!

Sluiten