Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ancienniteitsstelsel. We moeten hem op dat punt maar wat door de vingers zien, het gaat niet anders 1 Aan andere collega's het genoegen de creditzijde eens te belichten.

BOKHORST

ZIJN ZIN VOOR REALITEIT

Wat mij het meest aantrekt in onzen zeventigjarigen Nooter is zijn zin voor de realiteit der dingen. De Hemel weet, dat wij in het onderwijs zoowel paedagogisch, organisatorisch als politiek gesproken, met beide voeten op den bodem der werkelijkheid moeten staan, willen wij ons niet in ijdel gedaas verhezen. Nooter verstaat de moeilijke levenskunst om ook zichzelf en zijn naaste vrienden met onbeslagen bril te bekijken. Vandaar zijn nuchterheid van oordeel, die van onschatbare waarde is voor een leider. Maar deze koele zakelijkheid wordt verhelderd door den glimlach van den humor, kostbare gave van een rijpen, voldragen geest. En ook dit talent, zoo uiterst zeldzaam in onze onderwijswereld, maakt hem tot een figuur van beteekenis in onzen kring.

Boven dit alles staat echter zijn warm gemoed, zijn hwpvaardigheid voor wie of wat in nood verkeert, zijn onvermoeide ijver en zijn hoog plichtsbesef.

Om dit alles eeren wij den jubilaris. Wij danken hem voor wat hij in zijn rijk leven gedaan heeft en wenschen dezen nestor nog vele gelukkige jaren van zegenrijken arbeid toe.

P. A. DIELS

OUD-VOORZITTER AFD. A'DAM

NIET STOELVAST

Nooter! hoe lang reeds klinkt die naam mij in 't oor. Vele jaren geleden — is het twintig of meer? — ik weet het niet, ging ik als mede-afgevaardigde voor de afd. Delft naar de Alg. Verg,; de andere afgevaardigde was de toenmaals bekende collega E. van Everdingen, nu reeds lang overleden. Als „nieuweling" was ik eenigszins onder den indruk; de toenmalige oudere collega's hadden iets over zich wat de jongere generatie miste. Moet ik het deftigheid, hooge ernst of zelfvertrouwen noemen?

Onder dit — laat ik zeggen, deftig — gezelschap aan de groene

Sluiten