Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opbouw eener Nederlandsche corporatieve bedrijfsvertegenwoordiging te steunen op wat reeds is gegrondvest. Wij toch verkeeren in de gelukkige omstandigheid, dat de bouwsteenen voor een geheel ons maatschappelijk leven omvattende organisatie reeds goeddeels zijn bijeengebracht. Het Handelsregister beschrijft het grootste gedeelte der ondernemers, terwijl bij Rijks-Verzekering Bank en Raden van Arbeid de werknemers zorgvuldig zijn geregistreerd. Met uitzondering van de buiten Europa gelegen deelen des Rijks, en van de enkele groepen, die thans nog niet tot inschrijving of tot verzekering zijn verplicht, ligt het materiaal voor een corporatieve constructie gereed. Alleen het initiatief tot voltooiing van het werk moet nog worden genomen.

Het zou praematuur zijn, thans reeds een gedetailleerd plan te ontwerpen. Arbeidend met het materiaal, dat bij Handelsregisters en Rijksverzekering Bank ligt opgestapeld, en voortwerkend op de schering, die door de Kamers van Koophandel reeds is gespannen, is het uitgangspunt voor een rustige, zakelijke, immers niet-politieke en nationale ontwikkeling der corporatieve gedachte gevonden. Een ontwikkeling, die in groote trekken als volgt zou kunnen worden geschetst:

le. completeeren van het grondstoffen-materiaal door het wettelijk voorschrift tot registratie ook over die groepen uit te breiden, die thans nog niet tot inschrijving of tot verzekering verplicht zijn. 2e. voltooien der schering (territoriale organisatie)

a. door het opnemen in de Kamers van Koophandel en Fabrieken van de nieuwe sub 1 bedoelde groepen van ondernemers,

Sluiten