Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spattingen en lagere, wreede zinnenlusten (apnrodisie) aan den getergden geest, of is een geest aan perverse lusten tragischer vastgeklonken geweest. .. Een Priapusepigoon in vogelversckrikkers-gestalte, een zinnelijkronkende bosck-faun in satijnen rok.

.Zulk een zielegesteldkeid zou Kropotkine nooit kebben kunnen begrijpen. Noch een wispelturig, diabolisch kunstenaar, zwetser en windbuil als Celhni. Dit karakteriseert Kropotkine gekeel en verklaart de kenscketsende onaandoenlijkheid van dezen reinen mensck. Kropotkine is te zuiver, te enkelvoudig voor psyckiscke karakter-complicaties. Hij zou in Celhni niet hebben gevolgd, diens uitdagende grootheid, ondanks bluffende vermetelheid. Casanova, braafheids-verachter, roekeloos speler met vrouwlevens en -hefden, verkwistend speler met geld en avonturen, fanatiek speler ook aan de roulette,. .. moest Kropotkine wel innerbjk onbewogen laten. Cebini, den ontembaren phantast, renaissanist, zebbedrieger, webustebng, moordenaar, dief, maar grandioos kunstenaar, moést kij wel verfoeien. Zulke phantastische leugenaars en vlindernaturen aanzag hij als gruwehjke gekken... als verliefde gekken en gekken die manslag pleegden en roofden voor eigen behoud... En toch is ook deze kuiscke Groot-Eus, sckoon geen amant, een gevaarbjk ideahst!... Al is de anarchist Kropotkine, verwoester der kuidige maatsckappij-orde, ... een teeder mensch.. . hij bhjft, op zijn wijze, een niet minder beangstigend avonturist, die slechts één hymne hoort: vrijheid! Dat is zijn mysticisme!. . - Tegen Porphyrius Petrowitsch's sarrende dialectiek is kij niet, tegen Spencer's dialectiek is hij wél opgewassen. Een natuur immers, die zoo zuiver de geestehjke vreugde, de bedwelmende bbjdschap van in-elkaar-overstroomende geestehjke genietingen kon besckrijven, het geluk van ket

Sluiten