Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat hij zulk een schoon woord van pas heeft gevonden.

Maar nu gaat Arjaan Flipse van Eben Haëzer zijn mond opendoen. Die heeft van den beginne af aan verbaasd zitten luisteren. Die begreep al net zoo min als Hubrecht Cysouw waar domenee op aanstuurde, maar nü hij het weet kan hij er geen vrede mee hebben.

- Da' binne' oenze zaeke' nie', constateert hij. Dominee van Weert schudt glimlachend het

hoofd. Hij heeft een dergelijk woord wel uit dien hoek verwacht.

- Hoe kunt ge zooiets zeggen, Flipse? Er is een licht verwijt in zijn stem.

Maar Arjaan Flipse van Eben Haëzer laat niet

af.

- Tanne Ingelse is mien slag nie', zegt hij kortaf, en 't is waere da' ze doof bluuft voor God's woord, maer ze is goed voor d'r werk.

- Het werk, Flipse, onderbreekt meester Ploegsma hem op zalvenden toon, het werk is niet alles. Belangrijker is of de mensch wandelt in den vreeze des Heeren.

- Da's zeker, beaamt de boer van de Olmenhoeve en tracht intusschen het stuk grond, dat Tanne Ingelse onder Buiskerke heeft, te schatten.

- Ge neemt mij de woorden uit den mond, zegt dominee van Weert tot meester Ploegsma.

- Het heb' gin nood mien dat te zegge', Ploegsma, klinkt de zware stem van Arjaan Flipse, maer ik bluuve d'r bie dat die van Ingelse goed is voor d'r werk en d'r huus en as ze daernevens dienge'

Sluiten