Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- D'r uut, beveelt hij, en vlugge!

Met een snel en onverwacht gebaar haalt Lou van Zakke zijn rechterarm uit en voordat Gabe Vader het weet te verhinderen treft hem een vuistslag tegen de kin. Een stekende pijn schiet door zijn hoofd, verblindt even zijn oogen. Met een ruk gooit hij de tafel op zij, die met een doffen slag omkantelt. Hij grijpt den ander beet en tracht hem naar de deur te dringen. Lou van Zakke's warme, stinkende adem walmt in zijn gezicht. Maar al heeft die dan gedronken, hij staat nog zijn man. Een arm weet hij vrij te maken en die ligt nu met een ijzeren greep rondom den nek van Gabe Vader, die even naar adem snakt onder dezen geweldigen druk. Zij staan enkele oogenblikken lijf aan lijf geschoord, in een tot het uiterste gespannen, schijnbare rust, de voeten wijd uit elkander. Zij schroeven hunne armen om elkaar heen, totdat Gabe Vader zijn rechterhand weet vrij te maken en van onderop tegen de kin van Lou van Zakke drukt. Die buigt het hoofd nu achterover, die knikt in zijne lendenen, die schijnt te zullen vallen, maar met een onverhoedsche, zijdelingsche beweging ontkomt hij aan dit gevaar. Hij weet zich staande te houden door zich vast te grijpen aan een der pooten van de omgevallen tafel. Hij ziet even verwilderd om zich heen en voordat Gabe Vader het weet te verhinderen slaat hij met een snel gebaar de lamp aan stukken.

Een doordringende lucht van petroleum verspreidt zich door het vertrek. Glasscherven splinteren over den steenen vloer.

Sluiten