Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen ze eindelijk den hoorn kon ophangen, vernachtte ze haar vader elk oogenblik thuis. Ze zette het avondmaal Waar, g?ng aan de piano zitten en begon te spelen. Waarschijnlijk fat haar vader nu ergens met Bertrand Korner en vergat den Sd een beetje, al pratend over zijn plannen en illusies en over dgroote uimnding, die sinds jaren zijn gedachten vervulde. Dorine, die allang niet meer geloofde aan deze uitvinding en aan het fortuin, dat daardoor over hen zou worden uitgestort, gunde hem graag zijn onverwelkbare illusies en was blij, dat hij in den jongen ingenieur, een vriend van Ingo Ulit, een geduldig en belangstellend toehoorder had Snden Ze hadden Bertrand leeren kennen tijdens een vuegdemonstratie op het Fonk-vhegveld, faq was hen door Uhfvoorgesteld en Silo placht hem uitbundig te prnzen.en soms te vergelijken met Ulit, dit met zonder nadrukkelijk te verklierdat Korner in alle opzichten sympathieker was Een hard man, Uht," zei hij dan wel eens, zijn dochter e'rrïïig aanziende, „hersens, zeker .. ^.^^ndTn wat is alle knapheid, zonder een hart, kindje? Zij konden dkaSer nu Snnml weinig verbergen, Süo en zijn dochter Dorine zweeg daarop altijd. Ze wist het immers wel? Ze -fe^InSSÏSSiii al een hart mocht hebben, dit toch Sdndy^looöhendfc Ze wist, dat het heel dwaas wa*, Zoveel aan hem te blijven denken en de kostbare jaren te laten voorbijgaan. Ze had gezond verstand en besefte, hoeveel jS^^voogr een meisje met haar natuur het simpele geluk ïan een huwelijk, van moederschap, van samen-gedragen S enleed waa d zijn en dat zij dit alles^elders kon vinden Waarom aanvaardde Zij niet, wat haar al dikwijls, openlijk of hdSHn woorden of vragende blikken was aangeboden?

Ze kende Uht bijna even lang als Gunüla, door wie ze hem hef eerst ontmoette. Uht was Camilla's beste vriend, haar HmeS, misschien de man, met wien ze zou ti^wem Wat hij voor Dorine was, wist memand. Soms kon haar zachte mond zich sluiten op een wijze, die wilskracht en

g1ÏÏ£e1de prélude van Chopin. Dezelfde, die ze gesoeeld had Cp het intieme feestje dat mevrouw Fonk bij E veïj^g gaf dit jaar. Ingo Ulit had s^hiisKnm, eeleund tegen den mooien, grooten vleugel. Ze had, al spe fend voortdurend zijn wat neergebogen profiel gezien enach afgejaagd, of hij werkelijk zoo verzonken aandachtig luister-

Sluiten