Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zich maakt, hoe meer hij zijn overwicht voelt. „Blaustrumpf", denkt hij, terwijl bij zich, vaag teleurgesteld, afwendt om 'n sigaret op te steken. „Ja, haben Sie denn eigentlich spanisches Geld?" vraagt hij beschermend, bijkans medelijdend.

Neen... 1 Daar beeft Charlotte heelemaal niet aan gedacht! - Oh, 't heeft niets te beteekenen: zij kan het van hem leenen. Hoeveel ze hebben wil? Honderd peseten? Méér?

Hij kan royaal met z'n aanbod zijn: zij zal hem toch geen honderd peseten afhalen. - O, neen, zooveel heeft ze lang niet noodig: tien is al meer dan voldoende 1 - De Duitscher heeft al met „grossartig" gebaar z'n portefeuille getrokken, maar bergt die nu weer weg, geeft haar uit z'n beurs 'n „duro" en nog vijf pesetas. „Wie Sie wünschen/' zegt hij.

Ja, maar wanneer ze hem die nu terugbetalen kan? vraagt Charlotte. Komt hij misschien vanavond voor het vertrek nog weer aan boord?

»Jaj ja» gewiss.."

De stoomsloep legt bij de kade aan; 'n Spaansch havenmatroos springt er af, reikt Charlotte met hoffelijker geste de hand dan zij dat in Holland zou mogen verwachten. De agent loopt nog 'n eindje aan haar zijde, - tot aan 'n groote dwarsstraat. Maar vóór ze daar zijn, komen bedelaars aanstrompelen, hinkend, half blind, kerels met onsmakelijke baarden en ongewasschen lijdensgezichten. Ouwe wijfjes sloffen naderbij in lappen en tonten, grijs spinraghaar voor de door zon en weer getaande, verfomfaaide heksengezichten; ze houden 'n wrattige, jichtkromme, verschrompelde hand op en mompelen, met de mannen tezamen en met de kleine havenschavuitjes, die op bruine, naakte, zwerende beenen vlug zijn toegehold, in 'n naargeestig miserére: „Perra chica, senorl Senoral Perra chica, perra chica, perra chica... 1"

Als door 'n nachtmerrie bevangen, kijkt Charlotte om zich heen Nog van vlakbij zag de kade er zoo argelooszonnig uit, - uit wat voor duistere, verpeste havensloppen kan zooveel ellende zoo plotseling zijn samengestroomd? Het is, alsof men in 'n zonnige tuin 'n paar steenen omkeert en over de vochtige aarde eronder larven en oorkruipers ziet dooreenkrioelen.

Sluiten