Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heils," verzekert de machinist vroolijk. „Als u de speler van nabij kende, zou u weten, dat het hem tenslotte om de sensatie van het spel zelf te doen is en niet om de winst."

Charlotte bijt zich op de lippen. Zijn laatste woorden hoort ze niet eens meer, zoo irriteert haar uit zijn mond de voorspelling, dat ze nog eens bij 't Leger des Heils belanden zal. Als ouwe juffer dan zekert Met Halleluja-schoenen en 'n opgebonden pruikje 1 Als hij meent, dat ^tj niet alles weet in te zetten, wanneer haar dat past, vergist hij zich.

Hij is nu weer deemoedig. „Waarom staat u er nu zoo op, dat ik juffrouw Clarenbeek blijf zeggen? Ik zie daarbij al maar die klare beek voor mei Als we onder mekaar zijn, zou ik u veel bever juffrouw Charlotte noemen."

„Goed, als u dat dan zoo graag wilt, mag u me wel zoo noemen, - maar dan óók waar de anderen bij zijn."

„Maar beste juffrouw Charlotte, dan zullen ze nog denken, dat er tusschen ons iets gaande is!"

„Ten eerste geloof ik dat niet, en ten tweede heb ik liever, dat anderen het denken, dan dat u het zelf denkt."

De machinist kan niet nalaten, bewonderend op te kijken. „Sapperloot!" zegt hij vroolijk.

In Charlotte's oog glinstert de victorie.

„Ik ben anders niet erg dol op Spartaansche vrouwen," erkent hij, „maar » geeft er me werkelijk op 'n manier van langs, juffrouw Charlotte, die u hoe langer hoe aantrekkelijker voor me maakt... eh."

Van de midscheeps nadert de meester, en Dessauvagie wijdt Charlotte spontaan in met de haar niet bekende Grieksche drogreden van de haas, die in 'n wedloop de slak nooit kon inhalen, alleen omdat de laatste 'n stukje vóór had gekregen. Hij neemt 'n potloodje en 'n notitie-boekje uit z'n zak om het Charlotte voor te teekenen. „Kijk, als de baas het stukje heeft ingehaald, dat de slak vóór krijgt, is de slak intusschen toch weer 'n klein eindje verder gekropen. En als de haas dan dat stukje weer inhaalt, is de slak in die tijd wéér iets verder gekomen. Zoo bhjft er voor de haas steeds 'n stukje in te halen en...

De meester is gearriveerd. „Je mag je langzamerhand wel even kleeden voor je wacht, denk 'r om!" zegt hij.

Dessauvagie laat de Grieksche drogreden schieten, werpt

Sluiten