Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligdom des Allerhoogsten, te verblijden met vrede en troost Maar dit sabbatswerk houdt toch veel meer in. Hij toont ook de teekenen Zijner wonden na Zijn vredewoord om Zijn kerk te prediken, neen sterker om Zijn kerk te laten zien, waarin de bron van dien vrede ligt en hoe deze vrede voor haar is verworven, want deze vrede is de vrede door het bloed des kruises. Hij is verkregen door Jezus' offerande. Hij is gekocht door Zijn bloed. Hij bloeit op uit Zijn lijden, waarvan de doorboorde handen spreken, en uit Zijn sterven, waarvan de doorstoken zijde gewaagt, en om Zijn kerk vrede te geven heeft Hij Zich aan het kruis laten nagelen en doorboren; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en de Gekruiste is tot in der eeuwigheid onze vrede. Maar... de Gekruiste ?

En Hij komt hier met Zijn volk samen op den dag der verrijzenis. Hij is de Levensvorst, Die den dood overwon en het kruis achter Zich liet

Hij is, ja Degene, Die gestorven is, maar wat meer is, Die ook opgewekt is.

Zeker, en de Heiland heeft de vernedering verwisseld met de heerlijkheid, maar er is geen Paschen zonder Golgotha. Er is geen open graf zonder het kruis.

Er is geen verrezen Heiland zonder een gekruiste, en bij het open graf klinkt des engels stem: vreest gijlieden niet, want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruist was.

De vreugde van den eersten dag bloeit op uit de diepten van Zijn lijden en dood, en Christus kan aan Zijn kerk den vrede niet uitdeelen, wanneer Hij dien niet eerst door Zijn offer verworven heeft

Vrede zij ulieden.

En Hij toonde hun Zijn handen en Zijn zijde.

Zoo verbindt onze Heiland Zelf voor de oogen van Zijn kerk Zijn opstanding aan Zijn zoendood, en zoo stelt Hij, en hoe majestueus sober is Hij, in een enkel woord en een enkele aanschouwing den goddelijken samenhang van kruis en ontsloten graf in het volle licht

En in dat licht ziet gij de heerlijkheid van het paaschfeest en de vreugde van den eersten dag.

Ja, Hij heeft den vrede verworven in Zijn verzoenend lijden en sterven, maar die verwerving zou toch ijdel geweest zijn, indien onze Verlosser in het graf was gebleven. Dan was Hij niet als onze Borg gerechtvaardigd geworden en dan waren zonde en dood sterker dan Hij. Maar nu Hij is verrezen, nu de opgestane Heiland de teekenen van het kruis kan toonen, is Hij verheerlijkt en gerechtvaardigd door den Vader en is de volkomenheid van Zijn offer in het volle licht getreden. Waarlijk, het is volbracht. Het kan op den eersten dag sabbat zijn. De Levens-

Sluiten