Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu heeft Hij Zijn gemeente gekocht, duur gekocht met Zijn bloed, en kan Hij haar uit alle volken en talen vergaderen.

Nu heeft Hij de wereld overwonnen en kan Hij Zijn apostelen die wereld inzenden om Zijn koninkrijk te doen komen.

Nu is Zijn zaaien met tranen voorbij en kan Hij maaien met gejuich.

En Zijn levenskracht is Zijn kerk, is Zijn apostelen er waarborg voor, dat, al is de schijn vaak tegen, hun zending nimmer op een fiasco uitloopt maar zeker haar triomfantelijk doel bereikt.

Maar er is nog meer, dat Jezus Christus er toe dringt om op den dag van Zijn verrijzenis Zijn ambtsdragers te bevestigen.

Zijn werk op deze aarde is thans afgeloopen en aan Zijn opstanding zit Zijn hemelvaart vast. Vlak voor het open graf, in het aangezicht van den overwonnen dood heeft Hij tot Maria van Magdala gezegd: Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God, en de eerste schrede is gezet op den weg, die voert tot de heerlijkheid aan des Vaders rechterhand. En wel blijft Hij, de Christus, de Gezalfde Gods. Wel blijft Hij in den hemel de Apostel onzer belijdenis, de Gezondene des Vaders. Wel blijft Hij onze Profeet en Leeraar, Die ons onderwijst door Zijn Geest en Woord, en onze Hoogepriester, Die altoos leeft om voor ons te bidden en te danken, en onze Koning, Die ons bewaart en regeert. Wel is Hij ook nu de groote, de geheel eenige Ambtsdrager over het huis Gods, maar de uitoefening van Zijn ambtelijke bediening, gelijk deze geschiedde in de dagen Zijns vleesches, is voorbij; lHij gaat van de aarde heen. Hij ontvangt een plaats in den troon des Vaders, en ziet, nu heeft Hij van den Vader macht ontvangen om Zijn apostelen en in hen Zijn kerk hier in de plaats te stellen. Nu zendt Hij hen om Zijn werk op aarde te verrichten, en Hij, de verheerlijkte Koning, geeft sommigen tot apostelen, en straks sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leeraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus (Efeze 4 : 11, 12).

Dat is opstandingswerk.

Dat is de arbeid van Hem, Die, uit de dooden opgewekt, der gemeente gegeven is tot een Hoofd boven alle dingen.

Gij hoort de stem van Zijn majesteit in het koninklijke: Ik zend u.

Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Hij is de Levensvorst, Die terstond op den eersten dag der week Zijn vorstelijk regiment over Zijn kerk openbaart.

En niet alleen Zijn koninklijke majesteit.

Ook Zijn Middelaarszorg voor de vrucht van Zijn werk en voor de saamvergadering van Zijn gemeente.

Sluiten