Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er is feest, ook in deze donkere tijden, alleen in den weg van Jezus Christus.

Maar dan moet gij ook in dien weg wandelen.

In ootmoedige droefenis over uw zonden en met de hartelijke begeerte naar den vrede, dien onze Heiland in Zijn dood heeft verworven en door Zijn opstanding u wil deelachtig maken.

Buiten Hem is er geen leven en levensverheugenis.

Wie Hem verwerpt, verwerpt den Vader en wordt zelf verworpen.

Hoort dan Hem.

• * *

III. Zoo zendt dan Jezus Christus, de verrezen Heiland, Zijn apostelen om Zijn zending van den Vader te volbrengen, en draagt Hij Zijn kerk op Zijn verlossingswerk in deze wereld te werken.

Maar Hij doet meer dan zenden en opdracht geven.

Hij verleent hun ook de kracht en de bekwaamheid om deze taak te vervullen, want: als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: ontvangt den Heiligen Geest. Jezus Christus geeft hun de gaven des Geestes en Hij duidt die gave zinnebeeldig aan doordat Hij op hen blaast of hun toeademt. De Geest is immers de adem Gods. Hij is gelijk de wind, die blaast, waarheen hij wil, en Jezus' toeademen is het symbolische, het verklarende teeken, waaronder de kracht des Geestes den apostelen wordt meegedeeld. En deze gave des Geestes maakt de uitstorting van den Geest op Pinksteren niet overbodig. Neen, op den dag van het Pinksterfeest wordt de volheid des Geestes over hen en in hen over de kerk uitgegoten en komt de Trooster wonen in het midden van Zijn gemeente, maar hier ontvangen de apostelen Zijn kracht en Zijn licht. Hier dalen de eerstelingen des Geestes op hen neer. Hier worden Zijn gaven, die zij noodig hebben voor de vervulling van hun ambt, hun deel, en gelijk op Jezus Zelf na den doop de Heilige Geest neerdaalde in de gedaante van een duif om Hem bijzonder te zalven tot de vervulling van Zijn publieke Middelaarstaak, ontvangen Zijn discipelen dienzelfden Geest in den avond van den opstandingsdag, wanneer Christus hen uitzendt als Zijn getuigen en als predikers van Zijn Woord.

Hier is het praeludium van den pinksterzang.

Hier ziet ge de heilsfeiten in wondere eenheid.

De verrezen Heiland toont de teekenen van Zijn kruis en geeft den Heiligen Geest.

Hier zijn Zijn doorboorde handen en doorstoken zijde, en het evangelie van den goeden Vrijdag ruischt nog na.

Sluiten