Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want indien wij gelooven, zijn de zonden vergeven, en geen enkele blijft onverzoend, maar indien wij de gezondenen des Zoons verwerpen, onze zonden zijn ons gehouden. Zijn zegt Jezus met nadruk. Wanneer het over de vergeving gaat, predikt Hij: worden vergeven, want door de vergeving komen wij in een anderen staat voor God, maar wanneer wij het evangelie verwerpen blijven wij in den staat der verdoemelijkheid; de zonden zijn gehouden; de toorn Gods blijft op ons; het oordeel wordt zwaarder. Heden dan, nu wij Zijn stem hooren. Verwaardig ons, Jezus Christus, op zoo groote zaligheid acht te geven. Want Uw Woord beslist nu en eeuwig.

*

Wij hebben Jezus Christus gezien in de gemeente Gods op den eersten dag der week en Zijn openbaring in dien kerkdienst is ons tot zaligheid.

Maar nog is onze Heiland in de samenkomsten van Zijn gemeente, want waar zij in Zijn naam vergadert is Hij in het midden.

Hij moge dan naar Zijn menschheid in den hemel zijn, naar Zijn genade, majesteit en Geest viert Hij met Zijn kerk den Zondag in haar door Hem gewijde diensten.

En elke dienst mag zijn een vervolg op Paschen.

Hoe liefelijk zijn ons dan Uw woningen, o God, want Jezus is hier.

Welk een vreugde moet uw ziel smaken, wanneer gij met Hem vergaderen moogt, want gij hoort uit Zijn mond: vrede zij ulieden.

Vrede door den dienst van hen, die Hij gezonden heeft.

Zoo wordt de Zondag ons tot een blijden rustdag en genieten wij elke week de vreugde van den eersten dag.

Maar schade berokkent aan zijn ziel ieder, die de onderlinge bijeenkomsten nalaat en niet in de tegenwoordigheid van den verrezen Heiland verkeert, Die Zijn kerk nimmer tevergeefs op Zich laat wachten.

Halleluja, onze Koning is altijd met ons maar Hij is toch bijzonder op den gedenkdag van Zijn opstanding in het midden van Zijn duurgekochte gemeente.

Laat ons dan den rustdag wijden met vreugde.

Want nog eens, de beekjes der rivier verblijden de stad Gods.

En elke Zondag is profetie van den eeuwigen sabbat, waarop Jezus, ook lichamelijk, eeuwig in het midden van Zijn gemeente zal zijn.

Amen.

Sluiten