Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer trekken vanwege de menigte der visschen. Honderd drie en vijftig

groote visschen, zoo vertelt Johannes met scherpe nauwkeurigheid, voeren

zij als hun buit mee, en het net scheurt niet. Zoo openbaart Christus Zich in het wonder der vischvangst Zoo treedt Hij uit Zijn verborgenheid te voorschijn voor de oogen van

Zijn jongeren.

Maar... past deze openbaring nu bij den Overwinnaar van satan en dood?

Moet Hij, Die de kluisters van het graf brak, Zijn heerlijkheid betoonen in een... goede vischvangst, en zijn overvolle netten de teekenen van Zijn vorstendom ?

Is dit nu een terrein voor den verheerlijkten Christus, Die de sleutels heeft van hel en verderfenis, om Zijn levenskracht te toonen?.

Is dit gebied niet veel te aardsch en te stoffelijk en te natuurlijk, en was een machtig geestelijk wonder niet meer op z'n plaats geweest?

Zoo vragen wij, maar weet toch, dat Hij, Die lichamelijk opstond uit de dooden, ook de koningskroon draagt over de stof en Hij ook het creatuur bevrijdt Weet toch, dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde en Hij ook heerscht over de zienlijke wereld. Weet toch, dat Hij Zijn glorie ook betoont in de vervulling der aardsche nooden, en Hij ook troost biedt in de smart uwer handen. Uw alledaagsche, tijdelijk leven is niet te laag voor Hem. Visscherspinken en netten zijn voor Hem geen minderwaardige instrumenten. Het gebied van uw zaken en uw bedrijf, van uw arbeid en handel is geen onheilig terrein, en Gode zij dank, de leege netten van dezen kommervollen, zorgenzwaren tijd veracht Hij niet Hij is niet boven uw werkloosheid verheven als een levensomstandigheid, waarmee Hij Zich niet bemoeien kan. Ons dagelijksch brood, zoo heeft Hij ons Zelf geleerd, is een ding van den hemelschen Vader, en zou Hij, de Zoon, Zich met dit brood niet bemoeien ? De openbaring van Zijn heerlijkheid is ook de vervulling van onzen stoffelijken levensnood, en zie toch in de moeiten van deze dagen op dien Jezus, Die leege netten kan en wil vol maken.

Maar, zoo zegt ge wellicht, Hij had dit toch ook vroeger gedaan.

Reeds eerder was een wondervolle vischvangst voorafgegaan.

Zeker, en die eerste zegen was een voorspel van wat nu komen zou, en juist, omdat Hij vroeger dit wonder verricht en toen reeds voor Zijn jongeren Zijn heerlijkheid had doen stralen, kiest Hij deze wijze van zelfopenbaring.

Hij herhaalt de vischvangst opdat de jongeren Hem zullen herkennen. Hij spreekt tot hen niet in vreemde talen maar in een taal, die ze eerder gehoord hadden, en die zij, de visschers, kennen. Zijn werk is voor de Zijnen klaar als de dag en Zijn openbaring is

Sluiten