Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheiding en verlating zijn geen oorzaken van vreugde.

Maar nu kan er blijdschap zijn omdat Hij naar den hemel gaat om daar hetgeen Hij begon te voleinden.

Uw Heere, gemeente, is zoo getrouw als sterk en Hij zal Zijn werk voor u volenden.

En in dien hemelschen arbeid springt voor ons de bron der rijkste vertroostingen.

Want, en de boodschappen van dien arbeid overstemmen elkaar in vreugde; in het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zoo zoude Ik het u gezegd hebben; Ik ga henen om u plaats te bereiden. En zoo wanneer Ik henen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zoo kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar Ik ben (Joh. 14 : 2, 3).

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Oij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Oij Mij eeeeven hebt (Joh. 17 : 24).

Het is u nut, dat lk wegga; want indien Ik niet wegga, zoo zal de Trooster tot u niet komen; maar Indien Ik henenga, zoo zal Ik Hem tot u zenden (Joh. 16 : 7).

Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige (1 Joh. 2:1).

Wij hebben zoodanigen Hoogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der majesteit in de hemelen,... Die altijd leeft om voor ons te bidden (Hebr. 7 en 8).

En Hij, Die voor ons bidt, moet als Koning heerschen totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben (1 Cor. 15 : 25).

Wilt ge nu nog meer klanken beluisteren, die ons spreken van Zijn werk in den hemel, waar Hij Zijn volk ten goede is? Is Zijn hemelvaart niet het begin van een bedeeling vol vertroostenden Middelaarsarbeid voor al Zijn volk ? Daarom stemme dit begin u tot heilige vreugde en daarom moogt gij het feest vieren van hemelvaart. Wat Christus in den hemel doet is niet minder dan wat Hij op de aarde gedaan heeft De lijn van Zijn werk zet zich voort en het is een voortschrijden van kracht tot kracht. Hij, Die met tranen heeft gezaaid, mag maaien met gejuich en nu reeds is Zijn oogst vol zaligheid voor Zijn volk en vol heerlijkheid voor Zijn naam en den naam des Vaders. En de groote oogst toeft nog. Dien bereidt Hij in den hemel voor. Hij is bezig den volmaakten nieuwen staat der dingen gereed te maken, die in Zijn voleinding aan het licht zal treden. Hij bouwt het nieuwe Jeruzalem, dat uit den hemel zal neerdalen. Verheug u dan, kerk van Christus, dat uw Hoofd in den hemel is. Hij is daar werkzaam voor u. Zijn tegenwoordigheid is waarborg, dat ook gij den hemel zult binnengaan. En omdat Hij voor

Sluiten