Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitkomen, dat gij burgers van het Sion Gods zijt en leden van de gemeente boven de sterren in het Jeruzalem, dat boven is. Openbaar ook in uw worsteling voor het koninkrijk des Heeren over de geheele breedte van het leven, en openbaar, kerk des Heeren, in uw prediking van de boodschap des heils. Klim nu temidden van het volkerengewoel op een hoogen berg; hef uw stem op met macht, en roep der wereld toe, dat Christus Koning is en Hij alleen, en dat onder Zijn heerschappij er zaligheid en vrede, vreugde en vrijheid te verkrijgen is voor een felgeslagen wereld.

Vervullen wij deze heilige roeping?

Ach, de dag van den overgang klaagt ons aan.

Het wonder van hemelvaart beschuldigt ons.

Het is zoo weinig aan ons te zien, dat wij ons Hoofd in den hemel hebben en wij met Hem in den hemel gezet zijn.

Ons leven beantwoordt te weinig aan onzen staal

Wij zijn zóo aardsch en aardschgezind, zoo verzakelijkt en verstoffelijkt, zoo vleeschelijk en zondig, zoo somber en kleingeloovig, zoo mistrouwend en traag, en dat, terwijl Jezus in den hemel is.

Verootmoedig u dan, kerk des Heeren, en belijd uw hemelvaartsschuld voor het aangezicht van Hem, Die ten hemel voer.

Waak op, heilig volk van Jezus, en zoek verzoening bij Hem, Die opgevaren is nadat Hij geleden heeft.

Zie, Zijn zegenende handen strekt Hij over u uit, en onder die handen is er vrede en kracht voor allen, die tot Hem vluchten.

Hebt gij in Hem vergeving en zaligheid gevonden?

Hebt gij gehoor gegeven aan het woord der verzoening, dat Hij door Zijn apostelen en door Zijn kerk ook u heeft laten verkondigen en dat Hij op dezen dag u doet prediken ? Bedenkt ge wel, dat gij te doen hebt met Jezus Christus, Die in den troon des Vaders zit? Verstaat gij de waarschuwing van den hemelvaartsdag, die u vermaant, dringend vermaant: kus den Zoon, opdat Hij niet toorne? Gij meent misschien Hem te kunnen ontloopen of beeldt u in, dat Hij in deze wereld niets te zeggen heeft Maar Hij regeert en de gansche wereld is Hem onderworpen. Hij werkt Zijn werk en het laatste woord is aan Hem, Wien de Vader het oordeel gegeven heeft Hoor dan naar Zijn evangelie, dat vanuit den hemel u toeroept: laat u met God verzoenen. Ziet dan toe, dat ge dien, die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zoo wij ons van Dien afkeeren, Die van de hemelen is (Hebt. 12 : 25).

Sluiten