Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloofden pinksterzegen, en dat wij hier de kerk ontmoeten blijkt reeds terstond hieruit, dat Lukas met nadruk de apostelen vooropstelt en ze allen met name noemt. Een voor een wijst hij hen aan, en terwijl later van de vrouwen en van de discipelen in het algemeen sprake is, wordt hier ieders naam afzonderlijk gespeld en vertoeven wij een oogenblik bij ieder van hen. En deze nauwkeurige opsomming moet een bijzondere reden hebben, en de voornaamste reden kan geen andere zijn dan deze, dat Lukas op deze wijze het apostolaat in het volle licht wil stellen. Want vroeger zijn de jongeren door hem ook één voor één genoemd, en die eene maal was toen Jezus Zijn discipelen tot Zich riep, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde (Lukas 6 : 13e.v.). Toen werden zij verkozen om apostelen, om getuigen van Christus te zijn en om straks Zijn werk in de wereld te werken, en hier vangt dit werk aan. Hier is de Heiland niet meer op de aarde; hier opent zich de vervulling van hun taak, en hier staat de kerk gereed om uit te treden uit alle schaduwen en schemering in den vollen glans van den nieuwen dag. En dit brengt Lukas er toe ook hier de namen van de apostelen één voor één te noemen. Hij grijpt, wanneer het voorspel van de pinksterakkoorden de apostelen roept om het werk aan te vatten, waartoe Jezus hen verkoos, naar het oogenblik der roeping en verkiezing terug, en predikt ons: nu gaat Christus' opdracht in vervulling; nu slaat het uur van Zijn apostolaat; Hij Zelf is van de aarde naar den hemel gevaren, maar Hij zet Zijn arbeid voort; de apostelen zijn er en de kerk is er, en zij wachten op de komst van den Geest Gods, Die de deuren zal openstooten opdat Zijn kerk inga in de wereld en doorga tot alle einden der aarde.

De kerk is er...

De apostelen zijn er...

Zoo predikt Lukas ons in de opsomming van alle namen, en wanneer hij dit doet is zijn schijnbaar-eentonige opsomming een aangrijpende prediking van de liefde van Jezus Christus, Die Zijn kerk gekocht heeft met den duren prijs van Zijn bloed en haar bewaart door allen strijd en alle geslagenheid heen.

Lezen wij dit evangelie in die namen?

Ja, want wanneer we deze namen één voor één lezen en tellen, missen wij et één. Hier noemt Lukas slechts elf. De keten, de harmonie is gebroken.

Een van de twaalf is er niet, en die leege plaats wordt door Petrus verklaard wanneer hij met bewogen stem spreekt van judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus vingen; want hij was met ons gerekend en had het lot dezer bediening verkregen; deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid; en voorovergevallen zijnde, is midden

Sluiten