Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Heilige Geest Zijn residentie op deze aarde heeft verkoren in Gods kerk. Maar wij verwachten met den Geest de volmaking van Zijn werk in Jezus' toekomst. Wij verwachten de verschijning van onzen Zaligmaker op de wolken. Naar dien heerlijken dag strekke zich ons verlangen. Geest van God, doe ons wakker schrikken uit onze lauwheid. Breek alle banden van geesteloosheid, die ons geboeid houden. Span de snaren van onze ziel en geef ons te smeeken, worstelend te smeeken, allen te smeeken, blijmoedig te smeeken: kom, Heere Jezus, ja kom haastiglijk.

* * *

III. De jonge kerk in de dagen, die aan het Pinksterfeest voorafgaan, is niet alleen een wachtende, maar ook een werkende kerk.

Zij voegt bij haar gebed ook arbeid, en wel kerkelijken arbeid, en die kerkelijke activiteit komt eerst hierin uit, dat zij vergadert in de opperzaal.

Zij komen dus niet samen met Israël in den tempel, al gaan de discipelen ook tot den tempel op om persoonlijk naar de wet te handelen, maar zij vertoeft in een particuliere woning, zeer waarschijnlijk in dezelfde zaal, waar Jezus èn het Pascha èn het Avondmaal met Zijn jongeren gevierd had, namelijk in het huis van Maria, de moeder van Markus, waar de gemeente ook vergadert, wanneer Petrus in de gevangenis zit. In die woning, en wel in een ruime zaal onder het dak, vinden we de gemeente bijeen, en zij heeft zich dus, om het in onze taal uit te drukken zelfstandig geïnstitueerd. Maar daarmede heeft zij tegelijkertijd de gemeenschap met het vleeschelijk Israël verbroken. Daarmede heeft zij zich losgemaakt van het kerkgenootschap, dat in Israëls overpriesters zijn leiding vond, en zij heeft dus de reformatie der kerk aangedurfd. Dit zal haar wel veel strijd gekost hebben. Want die reformatie houdt in het vaarwel aan den tempel en al zijn schoonheid. Deze reformatie beteekent de prijsgeving van vele tradities van den ouden dag. Zij brengt ook met zich mee de vijandschap van overpriesters en ouderlingen en den haat van farizeën en overpriesters. Zij heeft ook ten gevolge het verlies van alle volksgunst, maar de jonge kerk is voor al deze bezwaren niet teruggedeinsd en zij heeft in gehoorzaamheid aan haar Koning het pad van Zijn geboden bewandeld.

Ert daarin schittert haar eerste schoonheid.

Lukas noemt dezen trek van haar heerlijkheid ook het eerst

Die schoonheid is niet in de eerste plaats te zoeken in haar intimiteit en haar eendracht.

Zij mag zelfs niet eerst bewonderd worden in haar wachten en bidden.

Maar het hoogste is, dat deze kerk, ondanks alles wat tegen is, zich gehoorzaam betoont aan haar Koning en den eisch der reformatie in geloofskracht volbrengt

Sluiten