Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid bereikt de goddelijke werkzaamheid haar doel. Uit God en door God en tot God zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Zoo nu is ook de orde op het gebied der herschepping en op het terrein der genade.

Wij zien dit scherp en klaar in de lijn, die God volgt met Zijn volk Israël.

Het doel met dit volk is de woning Gods op Sion in het land der rust onder de stammen Jakobs.

Maar eerst moet God dit volk verkiezen en uit Abraham formeeren.

Eerst moet de Heere Zijn volk uitvoeren uit het diensthuis en leiden door de Roode Zee en de wijde woestijnen, en pas in dien weg der uitredding en der verlossing bereikt de Verbondsgod Zijn doel.

En zoo is het heerlijker en machtiger in het gansche werk der herschepping.

Daarin zijn eerst de gedachten des Vaders, die vrede bestellen voor al Zijn verkorenen.

Daarin is de uitvoering van des Vaders raad in het werk der verlossing door den Zoon, en aan het werk van den Heiligen Geest gaat de verwerving der gerechtigheid en de verzoening der gemeente vooraf.

Zonder het feit van Bethlehem en zonder den nacht van Golgotha is er geen pinksterfeest mogelijk.

Geen geluid als van een geweldig gedreven wind zou gehoord en geen lichtende tongen als van vuur zouden gezien zijn, wanneer niet eerst bet graf van Jezus geopend was en bij Zijn graf de bodem gebeefd had.

Maar, al moet dit alles voorafgaan, indien er niet meer was gevolgd zou het kruis van den Heere Jezus Christus ons niet baten en zouden wij aan Zijn verworven gerechtigheid niets hebben. Dan waren er wel, om in de symboliek van Israëls feesten te blijven, rijpe aren voor Gods aangezicht bewogen maar geen brooden gereed gemaakt Dan zouden de schatten des heils zijn verworven zonder uitgedeeld te worden. Dan was de Geest niet gekomen om het alles uit Christus te nemen en het ons te verkondigen, en dan had God Zijn doel, de inwoning op deze aarde onder Zijn volk, niet bereikt Op den kerstnacht en den paaschmorgen moet de dag van het pinksterfeest volgen, want God kan niet eerder rusten of Hij moet in Zijn gemeente weer bezitten een woonstede Gods in den Geest.

• *

In dat wonen Gods op aarde ligt de beteekenis van het pinksterwonder.

Een inwoning, die in de bedeeling der schaduwen reeds afgebeeld was in de woning des Heeren op Sion.

Daar rustte de wolkkolom, het zichtbaar teeken van Gods tegenwoordigheid, op de ark des verbonds.

Sluiten