Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welnu, zoo daalt de Geest Gods wel op de pinkstergemeente te Jeruzalem neer en begint Hij daar in dien kleinen kring, maar deze kring moet zich uitbreiden over de geheele wereld. Nu is ook het oogenblik aangebroken, dat de kerk uit de beperking van Israël en uit de schemering der schaduwen uittreedt om in het blijde licht der vervulling als wereldkerk op te treden, en de stroomen des Geestes vloeien naar alle kanten. In alle talen uit alle oorden van de dan bekende wereld hooren de verbaasde feestgangers de groote werken Gods verkondigen, en het koninkrijk Gods vangt zijn loop, zijn overwinningstocht door de wereld aan. Vanuit Jeruzalem neemt het zijn weg door Judea en Samaria naar Antiochië. Vanuit Antiochië, de zendende kerk, trekken de evangelieboden naar Klein-Azië en Macedonië, en in Efeze en Filippi bouwt de Geest Gods Zijn tempelen. In Korinthe en Rome bindt Christus' kerk den strijd tegen de wereld aan, en de rivier Gods is vol water. Zij stuwt met sterken golfslag haar stroomen door de bedding van Christus' kerk, en de zegen van Pinksteren zet zich voort van dag tot dag. Dit is het wat gesproken is door den profeet Joël: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vleesch. Ouden en jongen, zonen en dochters, dienstknechten en dienstmaagden deelen in Zijn rijke zegeningen, en Pinksteren is wel het feest van den overvloed.

Hier ligt nu het geheim van uw pinkstervreugde. God woont op de aarde in het midden van de gemeente. En van die gemeente, die vergaderd wordt uit alle geslacht en volk en taal en natie.

Met die kerk des Heeren moet ge ook aanvangen, want al mag, zooals wij nog zullen zien, het persoonlijke bezit van den Geest niet ontbreken, de eerste vraag is niet of die Geest u gegeven is.

Hij wordt ook niet over ieder afzonderlijk uitgestort.

Evenmin als ieder van hen, die gelooven, een lieven Heiland voor zich heeft

Christus is eerst onze Middelaar en eerst de Zaligmaker van Zijn volk.

Hij is der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen en Hij is de Middelaar des verbonds.

En alleen wanneer ge tot die gemeente behoort en deelgenoot zijt van het genadeverbond, deelt ge in de weldaden van Jezus Christus, Die in dezen weg een persoonlijk bezit wordt in de gemeenschap met alle volk Gods.

Zoo moet ge ook op Pinksteren eerst de kerk van Christus zien als de woonstede Gods in den Geest, wilt ge waarlijk in heilige vreugde het feest van den Geest vieren. Niet de persoonlijke aanraking met den Trooster staat voorop. De Geest Gods wordt ook niet uitgestort over een groep of een kringetje van willekeurige vromen, maar Hij daalt neer in Zijn kerk, en Zijn kerk op deze aarde heeft daarom ook in den

Sluiten