Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God Zelf heeft dezen berg begeerd Ter woning, om aldaar geëerd

Zijn heerlijkheid te toonen. De Heer, Die hem verkozen heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft.

Zal hier ook eeuwig wonen.

Maar... wanneer dit onze pinkstervreugde is, en wanneer onze feestkring zich in dit heilswonder afsluit, waarom is dan Pinksteren het einde niet.

Wij willen immers tenslotte zien, waarop de komst van den Trooster uitloopt, en kunnen we dan nog meer verwachten?

Is het ons niet genoeg, dat God in den Geest onder ons is komen wonen, en dat op deze aarde Zijn kerk de plaats mag zijn van Zijn rust ?

Neen, want met Pinksteren is God nog niet klaar en het feest der vervulling is nog niet bet feest der volmaking.

Wat op den vijftigsten dag na Paschen te Jeruzalem gebeurde is slechts de inzet geweest van den pinksterstorm, die over de wereld zal varen, en het pinksterevangelie spreekt nog van andere dingen dan van den ruischenden zegen des Geestes. Het predikt ook den grooten en doorluchtigen dag des Heeren. Het bazuint ook het einde uit Het voorspelt het wereldgericht Het profeteert van de volmaking aller dingen, en de pinksterhymne is het praeludium van het geweldige akkoord in den dag aller dagen, wanneer God alle registers zal opentrekken en het volle klavier Zijner mogendheid bespeelt.

• *

Waarom moet op Pinksteren dit einde volgen?

Omdat er drieërlei taak is, die de Geest na Pinksteren moet vervullen.

In de eerste plaats woont Hij wel in de gemeente, maar deze gemeente is nog op lange na niet compleet en de kerk moet nog vergaderd worden uit alle geslacht en volk en taal en natie. Alle uitverkorenen moeten worden toegebracht opdat straks geen gegevene des Vaders ontbreke en de bruid des Lams in volmaakte heerlijkheid tot den Vader kan geleid worden. Maar er is meer. Die gemeente is hier op aarde nog met veel zonde bevlekt en Christus' kerk bestaat hier uit zondige leden. In onze harten woont nog zooveel onheiligheid, en het moet ons dan ook eiken dag een overweldigend wonder van genade zijn, dat Gods Geest onder en in zulk een volk wonen en onze harten tot Zijn tempelen maken wil. Maar Hij kan met die zonden geen vrede hebben. Christus heeft Hem gezonden om Zijn gemeente te louteren en te reinigen. De andere Trooster heeft tot taak haar te vernieuwen naar het evenbeeld Gods, opdat straks de hemelsche Bruidegom Zijn bruid zonder vlek en rimpel aan den Vader

Sluiten