Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. wie dit feest vieren, en

II. hoe ze dit feest vieren.

L Pinksteren ...het feest van de jeugd ?

Kunnen we zóó ons pinksterfeest bezien, en Geest Gods en jeugd als in één adem noemen.

Dit moet ons wonderlijk in de ooren klinken, want wij beschouwen het feest van de komst des Geestes doorgaans niet als het feest der jeugd.

Voor ons is het kerstfeest met zijn bekorende poëzie, met zijn in mystiek donker wegschuilende stal en kribbe, met zijn van Gods heerlijkheid overgoten velden van Errata, met zijn zingende engelen en luisterende herders, met de jonge moeder en het hulpeloos kind meer een jeugdfeest, en wij brengen de kinderen bij de kribbe van Bethlehem. Wij denken op ons kerstfeest vooral aan het jonge leven, en roepen, als gold de kerstboodschap inzonderheid de kleinen, met bijzondere vreugde hun toe: o is heden geboren de Zaligmaker,... maar God? Maar Hij, Die Zijn Zoon gaf tot behoudenis der wereld? Hij, Die alle geschiedenis maakt, en Die in het bijzonder het kunstwerk der heilige historie van draad tot draad weeft? Hij brengt tot het Kindeke Jezus, neen geen juichende kinderschaar, wier harten snel kloppen van ontluikend leven en in wier oogen de glans van het nieuwe schittert, maar, en wij denken vooral aan de voorstelling van Jezus in den tempel, twee oude menschen. wier levensavond dicht tot den nacht neigt; God schaart daar om het heilig Kindeke een Simeon, die op de nadering van den dood wacht, en een Anna, een weduwe van omtrent vier en tachtig jaren. Twee menschen, die niet komen, maar heengaan. Twee, die bezig zijn afscheid te nemen. Twee, die ons groeten om te sterven, en ja, de tegenstelling is wel treffend: het Kindeke Jezus, en... de grijze Simeon en de oude Anna. Maar in die tegenstelling ligt tevens de verzoening. In dit contrast is het evangelie van het kerstfeest Want hierin heeft God ons geopenbaard, dat bij ons is het heengaan, maar bij Christus het komen; dat in ons is de vergrijzing, maar in Christus de verjonging; dat in ons is de ouderdom, maar in Hem de jeugd; dat in ons is het sterven, maar in Hem het leven, en dat door dat Kindeke het oude voorbijgegaan en alles nieuw is geworden. En dat nieuwe komt tot levensuiting, wanneer de Geest Gods, Die het gelaat des aardrijks vernieuwt wordt uitgestort, en ja, dan zullen ook de ouden droomen droomen, maar niet muider mogen de jongeren profeteeren en gezichten zien, en onze dochteren staan in die begenadiging niet achter bij onze zonen, en zij hooren samen van en deelen in den rijken zegen, dien God uitstort keer op keer. Maar... Pinksteren jeugdfeest? En Pinksteren spreekt zoo weinig tot jonge zielen!

Sluiten