Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bewaar en bouw ons in 't geloof, binde Uwe liefde ons samen. En wat ons ooit de wereld roov', op Uw Woord klinke ons amen,

roemen wij door Gods genade: dit is het, dit is het. Vergeet toch de zegeningen des Geestes niet Verdring ze niet door onbillijke klachten.

We kunnen door altijd over de jeugd te klagen zooveel bederven en we loopen dan groot gevaar bij hen den Geest uit te blusschen en ons te bezondigen aan des Heeren werk.

Indien wij de kerk des Heeren zijn, woont de Geest Gods onder ons óók met Zijn genadegaven voor jonge levens en óók met Zijn bezielende werking in jeugdige harten.

En ouderen, die zich en hun generatie alleen rechtvaardig en vroom achten en altijd het hoofd schudden over het dartele jonge geslacht, mogen zichzelf wel ernstig onderzoeken of zij niet het werk des Heeren bedekken met onvrome critiek en ongerechtige eigengerechtigheid.

Onze zonen en dochteren profeteeren door Gods genade en onze jongelingen zien gezichten.

Anders zou het evangelie van Pinksteren niet waarachtig zijn onder ons.

Maar, en nu richt dit pinksterwoord zich in het bijzonder tot de jongeren, wien deze Geestesbelofte geldt, is het zoo bij u persoonlijk, gelijk gesproken is door den profeet Joël en vervuld is in de komst van den Trooster? Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen en deelt gij in der waarheid in de zegeningen van het verbond der genade? Is de God uws doops, Die toen reeds beloofde uw God te willen zijn, waarlijk uw God, en kent gij Jezus Christus als uw Heere en uw God? Dat zijn levensvragen, die van onnoemelijk veel meer belang zijn dan alle denkproblemen, die ge dikwerf zelf in elkaar knutselt, en ook dan alle moeilijkheden, waarmee ge in de praktijk van het leven worstelt. Kunt ge op die vragen een bevestigend antwoord geven, en is uw jong leven in der waarheid aan den dienst des Heeren geheiligd? Mag van u, jongens en meisjes, de pinksterjubel aangeheven worden: dit is het, dit is het, en viert gij vandaag mede het feest van de jeugd?

Onderzoekt uzelf zeer nauw.

Met uitwendigheden alleen komt ge er niet

Uiterlijkheden van kerk en verbond zijn de pinksterzegen niet, al zijn ze ook zegeningen.

Gé zijt ook niet klaar, wanneer ge in uw vereenigingsleven uw krachten wijdt aan uw eigen en anderer vorming en uzelf niet aan Christus gegeven hebt.

De God des verbonds vraagt: Mijn zoon, Mijn dochter: geef Mij uw hart.

Weet ge, wat uw antwoord moet zijn?

Sluiten