Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren, die in en door Zijn Woord tot ons komt, en door onze ontsloten zielen wordt opgevangen en aangenomen en met overgegevenheid des harten geloofd.

Zoo wordt ons het profeteeren van onze zonen en dochteren duidelijk.

Deze profetie is dus niet de voorspelling van de toekomst.

Zij is ook niet de buitengewone gave van de onthulling van Gods raad.

Maar zij is eerst het door den Geest gewerkte inzicht in en de uit dat inzicht voortvloeiende kennis van de verborgenheden des Heeren, en voorts de kloeke belijdenis van de waarheid Gods, waartoe de verworven kennis ons dringt.

De profetie der zonen en dochteren is dus om het kort te zeggen het kennen en belijden der openbaring Gods en dan een kennis en belijdenis, die vrucht is van de vervulling des Heiligen Geestes.

Hij wil ook het jonge leven zóó aangrijpen en zóó vervullen, dat hun gansche hart, dat is geheel hun persoonlijkheid zich richt op de vreeze van den naam des Heeren, en zij niet alleen met hun ziel maar ook met hun verstand Hem liefhebben, Wien te kennen het eeuwige leven is.

Kennen en belijden.

Waarom wordt gij een christen genaamd?

Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzoo Zijner zalving, dat is de zalving des Geestes, deelachtig ben, opdat Ik Zijn naam bekenne.

Dit is profeten en profetessenvretÏL

De gave der profetie is de gave der belijdenis en gij kunt niet belijden, wanneer gij niet kent.

En daarom ligt deze gave op het terrein van uw onderzoeken en van uw denken, en dit is uw pinksterweelde, zonen en dochteren, dat de Geest Gods uw jong bewustzijn wil aangrijpen en dat bewustzijn wil stellen in den dienst der genade. Ja, uw jong bewustzijn. O, zeker ook uw gemoed. Maar ook uw bewustzijn, en verstaat toch jongens en meisjes, den rijken zegen, die in dien Geesteszegen ligt opgesloten. Want in uw jeugd is juist uw bewustzijn als een open stad, waarin ieder kan binnengaan. Uw denken staat open voor allerlei invloeden van buiten. Gij dorst naar weten; gij verlangt te kennen; gij wilt onderzoeken; gij hebt tal van vragen; ge zijt doorgaans niet eerder tevreden, totdat ge het geheele antwoord weet, en u te bevredigen is zeer moeilijk. En nu poogt de wereld met haar ongeloofstheorieën op die vele levensvragen u haar antwoord te geven. Zij probeert u wijs te maken, dat die Schrift vol tegenstrijdigheden is; dat de openbaring Gods tot de onmogelijkheden behoort; dat ge toch zulke ongerijmdheden niet kunt aannemen, en... onderschat de macht van deze verleiding niet. Ze heeft tal van jonge levens meegetroond. Er zijn vele zonen en dochteren, die èn kerk èn belijdenis

Sluiten