Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezin geeft, om uw kinderen te sterken in hun profetie en hen te helpen in hun zien van gezichten?

Werkt gij met alle kracht mede, dat uw zonen en dochteren getrouw komen tot de prediking des Woords en tot het catechetisch onderwijs, en zorgt gij er voor, dat zij in het vereenigingsleven der jongeren hun plaats niet ledig laten?

Zoudt gij voor God verantwoord zijn, indien gij niet alles, alles aangreept om uw jongeren op te voeden in de vreeze des Heeren, en gaat gij vrijuit, indien gij uw zonen en dochteren niet zijt voorgegaan in de belijdenifc.van Zijn naam en den strijd voor Zijn eer?

Hier staat zoo ontzaglijk veel op het spel.

Verwaarloost de gaven des Geestes in en bij uw kinderen niet.

Bluscht den Geest niet uit

En wanneer gij bij een van uw kinderen te worstelen hebt met onwilligheid en ongeloof, wanneer uw vermaan en leiding stuiten op het verzet van wereldliefde en zondedienst, werpt dan uw teleurstelling en bekommernissen op den Heere en houdt aan in het gebed. Gij moogt pleiten op het verbond Gods en op deze pinksterbeloften voor uw zonen en dochteren. Gij moogt smeeken om den zegen des Geestes en om Zijn ontdekkende en bekeerende genade. Gij moogt en moet worstelen om de profetie en het zien van uw jongens en meisjes, en loopt den Heere aan als een waterstroom totdat Hij u genadig zij.

En mengt in die smeeking der ouderen uw bede, zonen en dochteren.

Uw hoogste adeldom moet hierin bestaan, dat gij moogt kennen en belijden en de hemelsche dingen moogt zien.

Het schoonste geschenk in uw jeugd is de gave der profetie en der aanschouwing, die de Geest des Heeren u schenken wil.

Smeekt er om en verheugt u er in met ootmoedige dankzegging.

Welk een weelde, indien gij als jonge menschen ingeleid moogt worden in Gods waarheid en uw geloof moogt belijden met jeugdige stem, die krachtig klinkt in den vaak stouten durf der jonge levensspanning.

Welk een genade, wanneer uw oogen zien mogen de eeuwige dingen Gods, die nooit vergaan.

Jaagt daarnaar en laat toch den Heere door Zijn Geest in uw hart werken, opdat de pinksterzegen uw zielen vervulle. Laat toch uw denken staan onder de leiding des Geestes en uw bewustzijn beheerscht worden door Zijn Woord. Geeft toch uw hart en mond aan Hem en laat het uw hoogste vreugde zijn te mogen spreken van de groote werken Gods. Opent uw oogen voor wat Hij u laat zien en sluit ze voor de begeerlijkheden des vleesches. Geniet in de aanschouwing van de hemelsche vergezichten en wendt uw oogen van de ijdelheden at Laat uw harten

Sluiten