Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vol zijn van het waarachtig idealisme des Heiligen Geestes en weert alle onheilige geestdrift, waarin het vuur van satan brandt En wanneer gij dan in uw levenslente met de stormen van twijfel en ongeloof te worstelen hebt; wanneer de begeerlijkheden des vleesches u bijna te machtig worden en de verlokking der zonde uw oog bekoort; wanneer gij moet zeggen: ik heb zoo weinig lust tot de kennis van Gods wegen; ik ben niet geschikt voor deze profetie; dit zien der gezichten boeit mij zoo weinig, — vlucht dan met al die bezwaren tot God en zegt het Hem, al is het ook in een zielestemming, die weinig geestelijk is, en smeekt Hem om bekeering en licht en vrede. Blijf, mijn jonge broeder, niet alleen staan. Dartel, jonge zuster, niet verder van God af. In de hoede des Geestes is er voor u, zoo ge begeerig en berouwvol komt plaats. Hij stoot u niet af en Hij wil uw lippen openen door Zijn kracht tot eere van den naam des Heeren Heeren.

*

Dit is het, wat gesproken is door den profeet jolL Dit is de pinksterzegen voor onze zonen en dochteren. Ook voor onze dochters en onze meisjes.

Zij mogen niet minder dan de jongelingen den doop des Geestes ontvangen.

De Trooster sluit haar van de profetie en de aanschouwing niet uit en gij jongelingen en gij maagden, looft den Heere.

En laat dan uw profetisch belijden gedragen worden door uw priesterlijke offerande en krachtig zijn in uw koninklijken strijd.

Dan hooren wij van rijken zegen, dien God uitstort keer op keer.

Dan vereenigen zich de ouderen met de jongeren in het pinksterkoor, dat den Vader en den Zoon en den Geest eere geeft

Dan treedt ook onder ons de ware levensharmonie aan het licht

Zien wij haar in ons midden?

Is er levensvreugde en levensidealisme?

Belijden wij en zien wij?

Laat de dag van Pinksteren voor ouden en jongen een dag van zelfbezinning zijn en van veel gebed.

En laten we ons schamen over de koelheid van ons hart en de zwakheid van ons belijden.

En ons verootmoedigen over onze oogen, die te weinig de goddelijke dingen zien. Dan ontwaken zij, die slapen.

Dan zal het vuur des Geestes weer in onze harten branden. Ontwaak dan noordenwind en kom gij zuidenwind.

Sluiten