Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wij mogen niet bij die gemeente blijven staan, want de Geest des Heeren komt niet in de eerste plaats om haar. Het doel van Zijn werk ligt niet in haar heerlijkheid. Maar Hij komt om den Christus Gods en om Zijn eere. Hij zal, zoo heeft onze Heiland vlak voor Zijn lijden en sterven gesproken, Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar wat Hij gehoord heeft, zal Hij spreken. Die zal Mij verheerlijken, en Hij zal het uit het Mijne nemen en zal het u verkondigen. (Joh. 16 : 13, 14). Het werk van den Trooster is dus Christocentrisch, heeft de glorie van den Christus tot middenpunt, en vormt daarin met den arbeid van den Zone Gods een heilige harmonie. Jezus is op aarde gekomen om den Vader te verheerlijken, en Hij heeft Hem verheerlijkt, en de Geest daalt neer om Christus te verheerlijken, opdat de heerlijkheid en luister van den drieeenigen God tot volle openbaring kome en God zij alles in allen.

Hoe verheerlijkt nu de Geest Gods den Christus?

Hoe bereidt de andere Trooster den Eersten eere?

Eerst zóó, dat Hij de vrucht van des Verlossers werk doet rijpen en toepast wat in het verzoenend lijden en sterven van onzen Borg voor ons verworven is; eerst zóó, dat Hij de gemeente toebrengt en toebereidt en de bruid des Lams vernieuwt naar het evenbeeld Gods; en in nauw verband met deze toebrenging, dat Hij het koninkrijk der hemelen doet voortgaan van overwinning tot overwinning, en de wegen baant voor de volkomenheid van dit rijk.

En ten tweede in dezen weg, dat Hij, de Geest Gods, triomfeert over den geest uit den afgrond en het werk van dien duivelschen geest tegenstaat, welke weg van strijd en overwinning, van loutering en reiniging is een weg van bloed en vuur en rookdamp.

Welnu, die tweevoudige verheerlijking van den Christus is pas volkomen in den dag der dagen. Dan is de laatste uitverkorene verlost Dan is het laatste schaap der kudde vergaderd. Dan is de laatste kracht der zonde gebroken. Dan is de macht van den satan teniet gedaan. Dan zijn ook alle kinderen Gods heilig en is de gemeente een bruid zonder vlek en rimpel, en is het nu vreemd, dat de Geest Gods met goddelijk verlangen naar die komst uitziet en roept: kom, Heere jezus, tot Uw volle heerlijkheid; kom, blinkende Morgenster?

Is het wonder, dat de Geest, Wien de volkomen glorie van den Middelaar de hoogste vreugde is, bidt: kom, ja kom haastelijk?

# *

*

Maar met dit alles hebben wij het verlangen van den Geest Gods nog slechts van een zijde beschouwd.

Gekroond

Sluiten