Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Cum ezorti fuerint peccatores sicut fcenum: et apparuerint omnes, qui operantur iniquitatem:

Ut intereant in saeculum saeculi:

9. Tu autem Altissimus in aeternum Domine.

10. Quoniam ecce inimici tui Don»ine, quoniam ecce inimici tui peribunt: et dispergentur omnes, qui operantur iniquitatem.

11. Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum: et senectus mea in misericordia uberi.

12. Et despexit oculus meus inimicos meos: et in insurgentibus in me malignantibus audiet aurismea.

13. Justus, ut palma florebit: sicut cedrus Libani multiplicabitur.

14. Plantati in domo Domini, in atriis domus Dei nostri florebunt.

15. Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi: et bene patientes erunt,

16. Ut annuntient:

| 8. Schieten de zondaars op gelijk gras, en komen allen te voorschijn die boosheid bedrijven,

dan is het om te vergaan voor altoos en eeuwig8)

9. Maar Gij, Gq* zijt de Allerhoogste m eeuwigheid, Heer!

10. Want zie, uwe vijanden, Heer, want zie, uwe vijanden zullen vergaan, en verstrooid zullen worden allen, die boosheid bedrijven.

11. En verheffen zal zich mijn hoorn als die van een eenhoorn, en vol zal mijn ouderdom zijn van milde erbarming9).

12. En mijn oog zal nederzien op mijne haters, en mijn oor zal vernemen van de booshartigen, die tegen mij opstaan10).

13. De rechtvaardige zal als een palmboom bloeien, als een ceder van den Libanon zal hij zich uitbreiden11).

14. Geplant in de woning des Heeren, zullen zij bloeien in de voorhoven des huizes van onzen God.

15. Nog in tierigen ouderdom zullen zij aangroeien, en welvarend zullen zij zijn

16. om te verkondigen1*),

v. 5—6, nl. hoezeer God in zijne werken verheven is (vgl. Ps. XTTT u Qf hetgeen volgt in v. 8—9.

8) De zondaars komen wel soms tot voorspoed en bloei, maar gelijk gras, dat tot een kleine hoogte opschiet en te voorschijn treedt om spoedig en dan voor altoos te vergaan. BS hunnen ondergang blijkt dan des te meer, dat Gij (v. 9) eeuwig de Allerhoogste en (y. 10 volg.) de rechtvaardige Vergelder van goed en kwaad znt.

•) De hoorn is een beeld van macht en aanzien, de eenhoorn /naar Aan

grondtekst waarschijnlijk: de buffel) van ontembare kracht De zin is Hiia?

door Gods hulp zal ik tot grooter macht en waardigheid geraken, en zijne erbarming zal mij overvloed van zegen schenken. Voor en vol enz. heeft de grondtekst: «overgoten word ik met versche olie», d. i. om mij ten strijde te sterken, mij de vreugde der over- |

winning te doen genieten. Zie Ps. XVII noot 4.

") Met welgevallen zal ik hun onheil zien en hooren. Zie Ps. V noot 8.

") Palmboom en ceder staan hier, als beelden van weergalooze vruchtbaarheid, kracht en ouderdom, in tegenstelling met de vergankelijkheid van het gras (v. 8). Deze zegeningen vallen den rechtvaardige ten deel (v. 14) krachtens zijne onafgebroken gemeenschap met God. Zie Ps. V noot 5 en XIV noot f.

") Uit dankbaarheid en zooals het hun uit Gods zegen blijkt.

— In de kerkelijke liturgie wordt v. 13 toegepast op de heiligen, die hier op aarde als palmboomen en ceders (v. 14) geplant waren in de Kerk, de woning des Heeren, en thans voor eeuwig bloeien in den hemel, het huis van Ood.

Sluiten