Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSALMUS XCVH.

PSALM XCVH.

God heeft heil verschaft. Hem zij aller lof!

God hee/l wonderbaar en barmhartig de zijnen geholpen ten aanschouwen van allen (v 1—3). Daarom mogen Hem aüe menschen uitbundig prijzen (v 4—6)' mogen ook de overige schepselen zich daarbij aansluiten ' (v 7—8), want Hij is de rechter en bestierder der wereld (v. 9).

1. Psalmus ipsi David.

Cantate Domino canticumnovum: | quia mirabilia fecit.

Salvavit sibi dextera ejus: et brachium sanctum ejus.

2. Notum fecit Dominus salutare suum: in conspectu gentium revelavit justitiam suam.

3. Recordatus est misericordia? sua?, et veritatis sua? domui Israël.

Viderunt omnes termini terne salutare Dei nostri. Is. Lil 10; Luc. III 6.

4. Jubilate Deo omnis terra: cantate, et exsultate, et psallite.

5. Psallite Domino in cithara-, in cithara et voce psalmi:

6. In tubis ductilibus, et voce tuba) corneae.

Jubilate in conspectu regis Domini:

7. Moveatur mare, et plemtudo

1. Een Psalm van David1). Zingt den Heer een nieuw gezang,

want wonderen heeft Hij gedaan.

Redding heeft zich verschaft zijne rechterhand en zqn heilige arm*).

2. De Heer heeft zijn heil doen kennen; voor het aanschijn der beidenen heeft Hij zqne gerechtigheid geopenbaard*).

3. Hq is gedachtig geweest aan zqne erbarming en aan zijne trouw jegens het Huis van Israël4).

Alle grenspalen der aarde hebben het heil gezien van onzen God.

j 4. Juicht voor God, gij, gansche «arde! Zingt en jubelt en prqst op het psalter,

5T prqst den Heer op de citer, op de citer en met psalmgezang,

6. op de trompetten en met bazuingeschal!

Juicht voor het aanschijn des Konings, des Heeren!

7. Beve de zee en hare volheid,

q Van David ontbreekt in den grondtekst Of de Psalm inderdaad zijn werk is, wordt betwijfeld. Aanleiding tot den Psalm gaf Gods wonderbare hulp, voor het oog der gansche wereld den zijnen verleend door zijn strafgericht over de heidenen. Uit den Psalm blijkt echter niet duidelijk, of de dichter een bijzondere gebeurtenis op het oog had; mogebjk dacht hii aan alles, wat Jehova in den loop der tijden gedaan had voor zqn volk. Voor het overige is deze Psalm verwant met Ps. XCV.

') Zie Ps. XCV noot 1. God maakt de zaak (hier de redding) van zijn volk

tot de zijne. Die redding verschafte Hem zijne rechterhand en zijn heilige arm. d. L Hij zelf kwam onmiddellqk

I ter hulp en trad krachtdadig op door wonderen en buitengewone gebeurte-

j nissen, het werk zijner almacht en

^Ë' heil, d. L Hij heeft getoond, dat Hij het was, die hulp verleende, i en dat deed Hq' om de keidenen zqne oerechtigheid, die overwinning, recht en heil verschaft, te leeren kennen.

4) Hn heeft gehandeld naar zqne eeuwige barmhartigheid en overeenkomstig de eertijds aan Israël gegeven beloften.

Sluiten