Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Pravo corde machinatur malom. et omni tempore jurgia seminat.

15. Huic extemplo Teniet perditio sna, et subito conteretur, nee ha* bebit ultra medicinam.

16. Sex sunt, qua; odit Dominus, et septimum detestatur anima ejus:

17. Oculos sublimes, linguam mendacem, manus effundentes innoxium sanguinem,

18. Cor machinans cogitationes pessimas, pedes veloces ad currendum in malum,

19. Proferentem mendacia testem f allacem, et eum, qui seminat in ter fratres discordias.

20. Conserva, fili mi, prsecepta patris tui, et ne dimittas legem matris tuae.

21. Liga ea in corde tuo jugiter, et circumda gutturi tuo.

22. Cum ambulaveris, gradiantur tecum: cum dormieris, custodiant te, et evigilans loquere cum eis.

23. Quia mandatum lucerna est,

I 14. in zijn verdorren hart smeedt hij kwaad en te allen tijde zaait hij twist1*).

15. Over dezen zal onverwachts het hem beschoren verderf komen, en plotseling zal hij verpletterd worden, en er zal geen herstel meer voor hem zijn.

16. Zes dingen zijn er, die de I Heer haat, en een zevende1*) is een

gruwel voor zijne ziel:

17. Trotsche oogen, eene leugenI achtige tong, handen, die onschul\ dig bloed vergieten,

18. een hart, dat allersnoodste plannen smeedt, voeten, die ijlings het kwaad najagen,

19. een valsch getuige, die leugens i voorbrengt, en iemand, die twist

zaait onder broeders14).

20. Bewaar, mijn zoon, de geboI den van uwen vader en verwerp

de onderrichting van uwe moeder I niet1*).

21. Bind ze voor immer op uw hart, en wind ze om uwen hals.

i 22. Laat ze u vergezellen als gij ! wandelt, u bewaken als gij slaapt, i en als gij ontwaakt, onderhoud u er mede, — ' 23. want het gebod is eene lamp,

tegenover zijne handlangers, als het knippen met de oogen, het schuiven met de voeten enz.

") In het Hebr. drie leden: verdorvenheid is in zijn hart, te allen tijde smeedt hij kwaad, hij zaait twist. Als laatste kenteeken van den valschaard en tevens als het eigenaardig middel, waarmede hij zijn bedrog, zijne euveldaad tracht te plegen, wordt aangegeven het zaaien van twist.

") Zes een zevende: eene getalspreuk, eene eigenaardige spreekwijze, waarbij aan een zeker getal zaken, personen enz. eene en dezelfde eigenschap wordt toegekend, waarschijnlijk om de bijzondere aandacht te vestigen op hetgeen in de laatste plaats genoemd wordt Dergelijke getalspreuken komen vooral voor Spreuken XXX 15 volg. en in Ecclesiasticus.

I ") Gelijk in v. 12 wordt ook hier de boosheid van het aanstoken van twist

I gebrandmerkt, vooral waar het personen geldt, die reeds door de natuur

\ aan elkander in liefde verbonden moe-

' ten zijn. De H. Gregorius (Past. III 23) zegt: Daar in de oogen Gods niets

| kostbaarder is dan de deugd der liefde, is den duivel niets welgevalliger dan

| de liefde uit te dooven. Al wie derhalve door het zaaien van twist de naastenliefde doodt, is de lijftrawant van den vijand Gods. ") Eene nieuwe vermaning tot tron-

! we opvolging der ouderlijke lessen, om daardoor behoed te worden tegen de verleiding der ontucht. Wat geldt van de Wet Gods (vgl. Deut. VI 6 volg.), moet ook gelden van de lessen der ouders; v. 21 volg.

Sluiten