Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

et gloria filiorum patres eorum.

7. Non decent stultum verba composita : nee principem labium mentiens.

8. Gemma gratissima, exspectatio praestolantis: quocumque se vertit, prudenter intelligit.

9. Qui celat delictum, quaerit amicitias: qui altero sermone repetit, separat fcederatos.

10. Plus profleit correptio apud prudentem, quam centum plagae apud stultum.

11. Semper jurgia quaerit malus: angelus autem crudelis mittetur contra eum.

12. Expedit magis ursae occurrere raptis foetibus, quam fatuo confidenti in stultitia sua.

*) Het is een blijk van Gods zegen, als grijsaards met vreugde en rechtmatigen trots aanschouwen mogen het talrijke kroost hunner kinderen; vgl. Ps. CXXVII 6. Evenzeer gelukkig het kind, dat nog geëerd wordt om den roemruchtigen naam zijner vaderen, en in dien naam een prikkel vindt tot goede en groote daden. — Achter v. 6 volgt bij de LXX eene spreuk, meermalen door de H.H. Vaders aangehaald, waarvan de zin is: De geloovige, de brave is zoo gelukkig alsof hem de geheele wereld toebehoorde, de ongeloovige zoo ongelukkig alsof hij geenen penning bezat.

') Laatdunkende taal past aan niemand, allerminst aan den dwaas; nog minder bedrog aan den vorst, die, als plaatsbekleeder Gods, waarheid en gerechtigheid hoog moet houden.

*) Die reikhalzend eene zaak begeert, zal haar als een kleinood hoog waardeeren, en bij al zijn doen en laten onafgebroken het oog er op gevestigd houden. Hebr.: «Een edel kleinood is het geschenk in de oogen van mijnen meestér; werwaarts het zich ook wende, het heeft een gunstig gevolg». Eene satire op de omkoopbaarheid der rechters:

kindskinderen;. en de roem der kinderen zijn hunne vaderen6).

7. Laatdunkende taal past niet aan den dwaas, noch eene bedrieglijke lip aan den vorst7).

8. Een allerdierbaarst kleinood is hetgeen iemand reikhalzend verbeidt; werwaarts hij zich ook wende, hij houdt het voorzichtig in het

°°^h . ,

9. Die eenen misslag verborgen

houdt, streeft naar vriendschap; die eene zaak telkens weer ophaalt, vervreemdt van elkander hen, die in bond vereenigd zijn').

10. Meer nut doet10) eene terechtwijzing bij den verstandige dan honderd slagen bij den dwaze

11. De booswicht zoekt voortdurend twist,; maar een gruwzame bode zal tegen hem uitgezonden worden11).

12. Beter is het eene berin tegen te komen, aan wie de welpen zijn

I ontroofd, dan eenen onzinnige, die I groot gaat op zijne dwaasheid").

Die met een geschenk eenen rechterwil omkoopen, waardeert dat geschenk als een kleinood van hooge waarde; bij wien het ook terecht moge komen, hij weet, dat het schier onfeilbaar de gewenschte uitwerking zal hebben.

") Die eenen misslag, vooral tegen vriendschap en onderlinge liefde, weet te ontveinzen, toont prijs te stellen op vrede en vriendschap; vgl. X 12. Het telkens weer terugkomen op een ondervonden ongelijk is in staat ook de beste vrienden van elkander te vervreemden.

") Meer nut doet, Hebr. gaat dieper in, treft gevoeliger.

u) God zal door middel van ziekten en rampen, maar zeker eens door den engel des doods eenen gruwzamen bode afzenden op den halsstarrigen booswicht; vgl. Ps. LXXVII 4». In het Hebr. «Niets dan kwaad zoekt de oproermaker» enz., wordt meer bijzonder bedoelt de bestraffing van oproermakers; vgL III Reg. II 28 volg.

") De groote bruine beer geldt in Palestina als het beeld van de grootste woestheid en de geweldigste wreedheid; hoeveel te meer de berin, tot woede geprikkeld door den roof harer welpen; vgl. II Reg. XVII 8; IV Reg. II 24;

Sluiten