Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18. Contradictionescomprimitsors, 18. Geschillen beslecht het lot, en

et inter potentes quoque dijudicat. zelfs tusschen machtigen doet het

uitspr 3.3, K ) •

19 Frater, qui adjuvatur a fratre, 19. Een broeder, die door zijnen au'asi civitas firma: et judicia quasi broeder geholpen wordt, is als eene quasi civiiiu» ""«>-«j i sterke veste; en overleggingen zyn vectes urbium. alg dfl. g^a^g der steden20).

20 De fructu oris viri replebitur 20. Van de vrucht van zijnen mond venter ejus: et genimina labiorum zal een ieder zich den buik vullen ; veuioi «ju», et s d voortbrengselen zijner lippen ipsius saturabunt eum. hem verz|digen2ij.

21. Mors, et vita in manu lingua?: 21. Dood en leven zijn m de macht qui diligunt eam, comedent frïictus der tong; die haar liefhebben zulqui mug uut oai«, eten hare vrtlchtal).

22?' Qui invenit mulierem bonam, 22. Die eene goede huisvrouw ge*„, M l-t* iuoundi- vond» £g Xïu^feï tatem a Domino. yan d(m Hee^32)

Qui expellit mulierem bonam, , Die eene goede huisvrouw verexoellit bonum: qui autem tenet stoot, verstopt het geluk; maar die expeuik uuuuiu vu»* » oversDeliee behoudt, is dwaas

adulteram, stultus est et impius.

23. Cum obsecrationibus loquetur 23. Al smeekende spreekt de arme, pauper: et dives effabitur rigide. | maarte rqke geeft eenbarschbe-

berèid ook een onderzoek te ondergaan dikwerf over in onverzoenlijke vijand-

Tan^SfttLrvoor ÏÏEE "^De verzen 20 en 21 handelen over

ling wümehoederi. Hebr.: ^Gerecht is het gebruik der tong; naar gelang men

d^ et^in^Sn twistgeding, dan komt zijne tong goed of kwaad gebruikt, zal

%n naalVen vorslt hem uit»; d. i. men de gevolgen daarvan ondervinden

zoolang iemand zijne zaak bepleit, voor het leven; vgl.. XII 14; XIII i,

sch fnf het reent aan zijne zijde te zijn, XV 4. Want hoe klein dit zmtuig ook

maar de zaak wordt soms geheel is, het kan dood of leven brengen; vgl.

anders als de tegenpartij optreedt, Jac. III 5 volg. Die haar Afhebben;

ESI Sen e6r ^ ^ ^ iiï voor6 iSSS^JtE

Waar eeene gelegenheid is om houdt hem van veel kwaad en is yoor

naar weten recht eeHnde te maken hem eene bron van vreugde, geluk en

aan geschillen, is het lot een geschikt zegen.

mmdfl om ze te beslechten; daar kan Be hieraan toegevoegde.spreuk. ont-

de beslissing van het lot geëerbiedigd breekt in het Hebr., en is slechts de

worden a!s de stem van God, die alles tegenstelling van de voorafgaandeu LHe

bTstiert en kan zelfs de machtige bui- eene overspelige vrouw behoudt, althans

ïtl vóór?die uitsDraak- vgl. XVI 33. zoo daardoor haar overspel wordt ge-

g62) Tendrach maakt'machtfzoowel bülijkt handelt dwaas en fffdelo°s voor afzonderlijke personen als voor » Dikwijls is de rijke hardenbarsch

vXnT vglEek IV 9-12. Het He- tegenover de smeekbeden van den «me

breeuwsch wordt verschillend vertaald; vgl. Luc. XVI 20». X vm 11. im

de zin is waarschijnlijk: broedertwis- vers met de volgende tot aan XI*. i

ten z«n bijna niet te vereffenen, innige ontbreekt in de Septuagint, vriendschap, eenmaal verbroken, slaat

Sluiten