Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Qua3sivit verba utilia, et conscripsit sermones rectissimos, ac veritate plenos.

11. Verba sapientium sicut stimuli, et quasi clavi in altum defixi, qua? per magistrorum consilium data sunt a pastore uno.

12. His amplius fili mi ne requiras. Faciendi plures libros nullus est finis: frequensque meditatio, c ar nis afflictio est.

13. Finem loquendi pariter omnes audiamus. Deum time, et mandata ejus observa: boe est enim omnis homo:

14. Et cuncta, qua fiunt, adducet Deus in judicium pro omni errato, sive bonum, sive malum illud sit.

10. Hij zocht nuttige woorden en schreef vertoogen, zeer oprecht en vol waarheid9).

11. De woorden der wijzen zijn als prikkels en als diep ingeslagen nagels, en naar den raad der leeraars zijn zij gegeven door den éénen herder10).

12. Zoek buiten deze niets, mijn zoon! Aan het maken van vele boeken is geen einde, en veelvuldig overpeinzen is kwelling des vleesches11).

13. Hooren wij allen te gader het einde der rede: Vrees God en onderhoud zijne geboden; want dit is geheel de mensch12);

14. en al wat er geschiedt, zal God ten oordeel brengen volgens al wat er ontbreekt, zoowel het goede als het kwade1»).

anderen daarin te onderrichten. De laatste woorden wijzen waarschijnlijk op Salomon's boek der Spreuken.

•) Bij het opstellen van dit Boek zocht de Prediker zijne vertoogen te kleedèn in nuttige, Hebr. «behaaglijke», woorden. Dit ziet waarschijnlijk op den vorm der rede. Wat den inhoud betreft, waren zijne vertoogen oprebht, d. i. overeenkomstig zijne innige overtuiging, en bevatten zij objectieve waarheid.

10) De woorden der wijzen, gelijk in dit Boek zijn opgeteekend, zijn als prikkels, waarmede lastdieren worden voortgedreven, m. a. w. zij dringen diep door in het hart en wekken het ten goede. Zij zijn als diep ingeslagen nagels, d. w. z. zij maken een bljjvenden indruk. Zij zijn gegeven naar den raad der leeraars enz.: volgens den H. Hiëronymus wijst dit op het gezag dezer godspraken, welke haren oorsprong hebben uit Godt den éénen herder, die zijn volk met wijsheid leidt en voedt (vgl. Gen. XLIX 24 en Ps. XXII 1 volg.).

") Zoek buiten de woorden der wijzen niets, hoe veelvuldig het ook wordt aangeboden. Want valsche wijsheid wordt gevonden in vele boeken, welke ook in Salomon's tijd niet ophielden te verschijnen. Het lezen en overpeinzen daarvan geeft kwelling des vleesches, d. i. afmatting des lichaams, zonder den geest een degelijk voedsel te verschaffen.

") Het besluit en de korte inhoud van dit boek is vervat in de woorden: Vrees Ood enz. Dit is het, waarnaar geheel de mensch, met al de krachten van ziel en lichaam, in al zijne woorden en werken moet streven. Want daarin bestaat zijne roeping, zijne bestemming; dit alleen is geene ijdelheid.

") Zoowel hetgeen op zich zelf goed is, maar waaraan door bijkomende omstandigheden iets ontbreekt, als hetgeen uit zijne natuur kwaad is. Maar duidelijker vertaalde de H. Hiëronymus in zijne andere Latijnsche overzetting: God zal oordeelen «over al wat verborgen is, zoowel het goede als het kwade».

Sluiten