Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

parentibus nostris traditi sunt: voluit et ipse scribere aliquid horum, quae ad doctrinam et sapientiam pertinent: ut desiderantes discere, et iilorum periti facti, magis magisque attendant animo, et confirmentur ad legitimam vitam. Hortor itaque venire vos cum benevolentia, et attentiori studio lectionem facere, et veniam habere in illis, in quibus videmur sequentes imaginem sapientiae deficere in verborum compositione. Nam deficiunt verba Hebraica, quando f uerint translata ad alteram linguam. Non autem solum haec, sed et ipsa lex, et prophetae, ceteraque aliorum librorum, non parvam habent differentiam, quando inter se dicuntur. Nam in octavo et trigesimo anno temporibus Ptolemaei Evergetis regis, postquam perveni in iEgyptum: et cum multum temporis ibi fuissem, inveni ibi libros relictos, non parvae, neque contemnendae doctrinae. Itaque bonum et necessarium putavi et ipse aliquam addere diligentiam et la-

•) Naar Gr.: «en nog veel meer vorderingen souden maken in het wettelijke leven», d. i. in de op de Wet geschoeide wijze van leven.

') Naar Gr.: «zoo wij bij het met liefde ondernomen werk der vertolking in sommige uitdrukkingen schijnen te kort te schieten». De lezing der Vulgaat bij de navolging der uitgebeelde wijsheid schijnt te willen zeggen: bij de vertaling van het boek, waarin de wijsheid wordt geleerd en beschreven.

■) Vgl. noot 2. Bedoeld is de Grieksche vertaling der heilige boeken (de Septuagint).

») Zoo men ze vergelijkt met hun grondtekst.

10) Volgens Gr.: «in het acht en dertigste jaar onder koning Euergetes», d. i. in diens 38,la regeeringsfa&r. Onder (epi) is hier overeenkomstig de bij de Alexandrijnen gebruikelijke wijze (zie I Mach. XIII 42; Agg. I 1 en Zach. I 7, Grieksche vertaling) pleonastisch gebezigd. Die koning Euer-

leverd; toen besloot hij ook zelf iets te schrijven wat tot onderrichting en wqsheid strekt, opdat de leergierigen zioh ook de kennis daarvan zouden eigen maken en, er meer en meer acht op slaande, gesterkt zouden worden in het leven naar de Wet6). Daarom vermaan ik ulieden, met welwillendheid te naderen en met gespannen aandacht te lezen en toegeeflijk te zijn, zoo wij bij de navolging der uitgebeelde wijsheid schijnen te falen in de samenstelling der woorden7). Want de Hebreeuwsche woorden verliezen aan kracht, wanneer zij in eene andere taai worden overgezet. Doch niet enkel dit boek, maar ook de Wet en de profeten en de overige andere boeken8) vertoonen niet geringe afwijkingen, wanneer men ze vergelijkend leest9). — Toen ik dan in het acht en dertigste jaar, ten tijde van Ptolomeüs Euergetes10), in Egypte gekomen was en mij daar geruimen tijd had opgehouden, vond ik daar eenige achtergelaten geschriften van niet geringe en niet te versmaden wijsheid11). Daarom achtte ik het nuttig en noodzakelijk, ook zelf wat

getes is Ptolemeüs VII Euergetes, ook Physcon bijgenaamd. Ptolomeüs III Euergetes regeerde slechts 25 jaren (247—222) en kan dus niet bedoeld zijn. Ptolemeüs VII echter, die van 170 af mederegent was van Ptolemeüs VI en eerst in 117 stierf, droeg de kroon langer dan 38 jaren. Jesus' kleinzoon kwam dus omstreeks het jaar 132 naar Egypte.

u) De Latijnsche vertaler vatte hier weer den zin niet. Naar Gr. vond de schrijver in Egypte «een niet gering verschil (tekort) m tucht». De in Egypte wonende, Grieksch sprekende Joden waren bij hun stamgenooten in Palestina ten achter in de kennis en beoefening der Wet. Daarom achtte het de kleinzoon van Jesus een nuttig en noodzakelijk werk, het boek zijns grootvaders in het Grieksch te vertalen. Het is geheel onaannemelijk, dat hij dit eerst in Egypte in handen zou hebben gekregen.

I

I

Sluiten