Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus assidue, a livore non minuitur: sic omnis jurans, et nominans, in toto a peccato non purgabitur.

12. Vir multum jurans implebitur iniquitate, et non discedet a domo illius plaga.

13. Et si frustraverit, delictum illius super ipsum erit: et si dissimulaverit, delinquit dupliciter:

14. Et si in vacuüm juraverit, non justificabitur: replebitur enim retributione domus illius.

15. Est et alia loquela contraria morti, non inveniatur in hereditate Jacob.

16. Etenim a misericordibus omnia haec auferentur, et in delictis non volutabuntur.

17. Indisciplinatae loquelae non assuescat os tuum: est enim in illa verbum peccati.

18. Memento patris et matris tua», in medio enim magnatorum consistis:

tus assiaue, a iivuie —■ ■

sic omuis uiouo, — • —

toto a peccato nuu yuiSai««a*.

stadig gefolterd wordt10), nooit vrij is van striemen, zoo zal een ieder, die zweert en Hem noemt bij alles, niet vrij zijn van zonde.

12. De man, die veelvuldig zweert, wordt verzadigd van ongerechtigheid; en niet zal van zijn huis de straf wijken.

13. [En] zoo hij bedrog pleegde, I dan zal zijne zonde op hem komen; I en zoo hij het ontkent, dan zondigt

hij dubbel11).

14. En heeft hij ijdel gezworen, dan zal hij niet gerechtvaardigd worden18); want met vergelding zal zijn huis overstelpt worden.

15. Er bestaat [nog] een [ander] spreken, dat tegenover den dood staat; moge men het niet vernemen in het erfdeel van Jacob!18)

16. Want van de vromen14) zal dit alles verre zijn; en zij laten zich niet in zonden verwikkelen.

17. Aan onbehoorlijke taal15) gewen uwen mond niet, want daarin is zondige praat.

18. Wees uw vader en uwe moeder indachtig, wanneer gij u te midden der grooten bevindt16),

zal hij niet gerechtvaardigd worden"); want met vergelding zal zijn huis overstelpt worden. 16. Er bestaat [nog] een [ander] spreken, dat tegenover den dood staat; moge men het niet vernemen in het erfdeel van Jacob!18) 16. Want van de vromen14) zal dit allés vnrre ziin: en zij laten zich

10) Bij het verhoor van slaven kon de foltering worden toegepast.

») Letterlijk naar Gr.: «Zoo hij misdeed, zijne zonde (zal) op hem (zijn); en zoo hij er over heen ziet, hij zondigt . . . . !-._„_ v.;ot. cnrake is van een

veelvuldig zwerend mensch, schijnt ae zin: Laadt zoo iemand schuld op zicU door eene zonde: dubbel schuldig maakt hij zich, zoo hij onder eede die zonde

loochent. . . .

») IJdel (Gr. diakenes) zweren zal hier beteekenen: door een eed de waarheid van iets bekrachtigen, terwijl het feitelijk onwaar is.

"> Naar Gr. en, wat betreft de constructie, naar Syr.: «En zoo er een ander spreken (is) rondom omheind (antiperibeblêmenê) met dood (eene hoogst verderfelijke, doodbrengende wijze van spreken), dan worde zij met sevonden in het erfdeel van Jacob». Bedoeld is de godslastering, waarop volgens Lev. XXIV 14-16 de doodstraf stond. De Latijnsche vertaler las vermoedelijk «antiparabéblemene», d. l

vergeleken (®qualis), wat de vertolker minder gelukkig met contraria weergaf.

") Gr.: «apo gar eysebön». Ook a.II 4 en XLIV 10 wordt misericors in den zin van pius gebezigd.

") Gr.: «Aan vuile tuchteloosheid". Bedoeld 'zijn blijkbaar onkuische gesprekken.

">) Volgens den samenhang moet deze vermaning nog op gebruik en misbruik der tong slaan. Mogelijk viel in het eerste verslid «met uwe lippen» of iets dergelijks uit. In het tweede zal aan enim in het Hebr. ki (wanneer) i .,„nr.r.A hphhfn. De zin schnnt:

Behoed uit eerbied voor uwe ouders met name dan uwe tong, wanneer gij _.«» j« r,T.r.r,tan Hat aarde omsaat. loon

i dan dat gij uwe ouders indachtig en een wel opgevoed mensch zijt. De anj ™.n.rinrr • 7oo «rii. van geringe

i afkomst zijnde, met de grooten der j- «halm ii dan niet over

uwe ouders, is gezocht en past minder

, goed dij v. i».

Sluiten