Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Et erit: Omnis qui relictus I fuerit in Sion, et residuus in Jeru- j salem, sanctus vocabitur, omnis qui scriptus est in vita in Jerusalem.

4. Si abluerit Dominus sordes filiarum Sion, et sanguinem Jerusalem laverit de medio ejus in spiritu judicii, et spiritu ardoris.

5. Et ereabit Dominus super omnem locum montis Sion, et ubi invocatus est, nubem per diem, et fumum et splendorem ignis flammantis in nocte: super omnem enim gloriam protectio.

6. Et tabernaculum erit in umbraculum diei ab SBStu, et in securitatem, et absconsionem a turbine, et a pluvia.

3. En het zal zijn: al wie achtergebleven is in Sion en overig is in Jerusalem, zal heilig heeten, al wie opgeschreven is ten leven in Jerusalem3),

4. als de Heer de onreinheden der dochteren van Sion afgewasschen en de bloedvlekken van Jerusalem weggevaagd zal hebben uit «ïjn midden door den geest des gerichts en den geest des vuurgloeds*).

5. En scheppen zal de Heer over | alle plaats van den berg Sion, en

waar Hij wordt aangeroepen, een wolk des daags en rook, en glans

van vlammend vuur aes nacnis-/, want over de gansche heerlijkheid zal beschutting zijn. 6. En eene tent zal er zijn tot schaduw des daags voor hitte, en tot beveiliging en schuilplaats voor onweder en voor regen6).

verlossing zal Hij in luister enz. zijn en zijne heerlijkheid mededeelen aan het door Hem verloste volk; dit laatste zegt de grondtekst duidelijker: «en de vrucht des lands zal ten sieraad en ten Dronk zijn voor wie van Israël ontkomen zijn». Deze heeten in het volgende vers de overblijfselen van Sion en Je¬

rusalem, te weien «n<mi "<= der genade» Bom. XI 5.

3) Heilig, d. i. Gode toegewijd en eeheiligd door de reehtvaardigmaking Jerusalem is het Bijk van den Messias; als burger dier stad wordt men opgeschreven door het H. Doopsel ten eeuwigen leven. .

*) De bloedvlekken, zie I 15. Door den, geest des gerichts, vaat door het gericht, waarin de geest Gods werkzaam is zal Jerusalem worden gereinigd, zié I noot 23; door den vuurgloed zal het schuim van het edele metaal worden afgescheiden. Het strafgericht over de tegenwoordige zonden van Jerusalem's burgers, inzonderheid van de vrouwen, (de dochteren van Sion) is de noodzakelijke voorbereiding en de weg tot de geestelijke verlossing van Israël

») Waar hij wordt aangeroepen, Hebr.: «en over zijne (Sionfs) verza-

melingen», d. i. over alle volken, die, volgens II2—4, naar Sion bijeenkomen ter Vereering van God. De profeet zinspeelt op de wonderbare kolom, die Israël geleidde door de woestijn (Exod. XIII 21): des daags een wolk en rook, d. i. een wolk uit rook bestaande, en des nachts een vlammend vuur. Dat zinnebeeld van Gods tegenwoordigheid, dat de verbondstent bedekte (Num. IX 15) en op de vleugels der Cherubijnen boven de ark rustte, zal de Heer scheppen, door zijne almacht uitbreiden over alle plaats van den berg Sion, die hier (vel II 2, 3) het Bijk Gods van het Nieuwe Verbond beteekent. Dat zinnebeeld werd inderdaad volle werkelijkheid door de tegenwoordigheid van het menschgeworden Woord in het allerheiligste Sacrament op alle plaats der

W «)Cl Want, eene nadere verklaring dier

bescnermenue «jgeuY.^. --Heeren. Over de gansche heerlijkheid, d i. over het geheele Rijk, waarin Gods heerlijkheid zich openbaart, zal beschutting zijn, te weten een tent, die beschutting geeft en eene schuilplaats biedt. Hitte en onweder beteekenen de viiandelijke aanvallen, die het Rak Gods en zijne burgers hebben te verduren.

Sluiten