Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quod relinquetur ab Assyriis, et ab JSgypto, et a Phetros, et ab -rEthiopia, et ab Mam, et a Sennaar, et ab Emath, et ab insulis maris.

12. Et levabit signum in nationes, et congregabit profugos Israël, et dispersos Juda colliget a quatuor plagis terra?.

13. Et aufeïetur zelus Ephraim, et hostes Juda peribunt: Ephraim non fflmulabitur Judam, et Judas non pugnabit contra Ephraim.

14. Et volabunt in humeros Philisthiim per mare, simul prtedabuntur filibfl orientis: Idumaea et Moab praeceptum manus eorum, et filii Ammon obedientes erunt.

°) Wanneer de aarde reeds vervuld is van de kennis des Heeren en «de volheid der heidenen» zal zijn ingegaan in het Rijk van den Messias, «zal ook aansch Israël zalig worden» Kom. Al 26 Deze geestelijke verlossing van Israël wordt hier, om de verwerping van Israël als eene inbezitneming, en v 12, om de verstrooiing van Israël in dé ballingschap, als eene bijeenverzameling voorgesteld. Gehjk bn de eerste verlossing uit Egypte, zalde /leer ureder zijne machtige hand ter bevrijding uitstrekken om Israël als zijn eigendom (Exod. XIX 5) t« bezit te nlmen; maar. het zal nu slechts «en overblijfsel zijn, want het VI 12 aangekondigde vonnis over_ het weerspannige Israël zal dan zijn voltrokken Onder de landen der toen grootendeels nog toekomstige ballingschap noemt de profeet Assyrië, waarheen reeds vele van het Tienstammenrijk waren weggevoerd, Egypte met Phetros, d. i. OpperEgypte; Mam, zie XXI2; Sennaar, het eifenlijke Babylonië Gen. X 10;Bma», zie X 9; de eilanden der zee, d. ivde Pheniciséhe en Hein-Aziatischei kusten met de Grieksche eilanden, zie Joel III 6.

sel van zijn volk in bezit te nemen, dat overig zal zijn van de Assyriërs en van Egypte en van Phetros en van Ethiopië en van ^Elam en van Sennaar en van Emath en van de eilanden der zee9). .

12. En Hij zal eene banier oprichten onder de volken, en verzamelen zal Hij de vluchtelingen van Israël, en de verstrooiden van Juda zal Hij samenbrengen van de vier hoeken der aarde10).

13. En weggenomen zal worden de ijverzucht van Ephraïm, en de vijanden van Juda zullen omkomen; Ephraïm zal niet ijverzuchtig zijn op Juda, en Juda zal niet strijden tegen Ephraïm11).

14. En zij zullen vliegen op de schouders der Philistijnen zee- . waarts, te zamen zullen zij de zonen van het Oosten plunderen, Idumea en Moab zullen de buit worden hunner handen, en de zonen van Ammon zullen onderdanig

I zijn1*).

I ") Die banier (zie v. 10), de Messias met zijne duidelijke kenmerken, is voor Israël eene voortdurende mtnoodiging om tot hem terug te keeren. Zie Kom. XI 13—15. . :

") Door den Messias zal geheel Israël In één Kijk van geloof en liefde worden vereenigd; dit zegt de profeet, ziine tijdgenooten zijdelings waarschuwend tegen de rampzalige vijandschap en ijverzucht, welke toen Ephraim en Juda tegen elkander in fiet harnas joegen. Vgl Zach IX 10, 13; X 6, 7.

l}) Met vereende krachten zullen zij hunne vroegere onderdrukkers aanvallen en ten onder brengen; vgl. Abd. v 17 Als arenden zullen zij vliegen naar hunne prooi en zich neerzetten op de schouders der Philistijnen, eene zinsüeling op de aardrijkskundige benaming van dat zeewaarts hellende kustand. zie Jos. XV 11. De zonen van het Oosten zijn de in het zuidoosten wonende, roofzuchtige Arabische stammen; vgl. Judic. VI S.Jdumeaen Moab. die bittere vijanden, welke vroegere oorlogen niet tot volledige onderwerping konden brengen, zullen dan «een greep hunner handen» (Hebr.) worden, fn de door Moses (Deut. XXIII 3) van

Sluiten