Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

contritione conteretur terra, commotione coramovebitur terra,

20. Agitatione agitabitur terra Bicut ebrius, et auferetur quasi tabernaculum unius noctis: et gravabit eam iniquitas sua, et corruet, et non adjiciet ut resurgat.

21. Et erit: In die illa visitabït Dominus super militiam cceli in ezcelso: et super reges terras, qui sunt super terram.

22. Et congregabuntur incongregatione unius fascis in lacum, et claudentur ibi in carcere: et post muitos dies visitabuntur.

28. Et erubescet luna, et confundetur sol, cum regnaverit Dominus exercituum in monte Sion, et in Jerusalem, et in conspectu senum suorum fuerit glorificatus.

rend scheurt de aarde, wankelend wankelt de aarde,

20. waggelend waggelt de aarde als een beschonkene, en weggenomen wordt zij als een tent van éénen nacht, en zwaar drukt op baar hare ongerechtigheid, en zij stort ineen en nimmermeer staat zij op16).

21. En het zal zijn: te dien dage brengt de Heer bezoeking over het heer des hemels in den hooge en over de koningen der aarde, die op de aarde zijn16).

22. En samengebonden zullen zij worden in den band van éénen bundel voor den kuil, en zij zullen daar opgesloten worden in den kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden17).

23. En schaamrood zal de maan worden en beschaamd de zon, wanneer de Heer der heerscharen regeert op den berg Sion en in Jerusalem, en ten aanschouwen zijner oudsten verheerlijkt wordt18).

") De oorzaak dier schrikwekkende aardschudding is de last van tallooze zware zonden, is de ongerechtigheid, die haar bezwaart en als het ware uit haar verband rukt. Weggenomen... als een tent, Hebr. «en schudt heen en weer als een hangmat» in de takken van een boom.

,6) Het heer des hemels, der hemelsche geesten, der- gevallen engelen, die in den hooge, d. 1. in den wolken- en luchthemel, verblijven (Eph. II 2) en de zondige wereld beheerschen (Eph. VI 12). De koningen of machthebbers, die, in tegenstelling met de duivelen, op de aarde wonen en door wanbestuur werktuigen zijn van den satan.

l1) Voor dm kuil, d. i. den kerker der hel. Op den grooten oordeelsdag zullen ook de duivelen met banden geketend worden, d. i. niet meer den kerker mogen verlaten om in het lucht¬

ruim tot verderf der menschen rond te zwerven (zie Ep. S. Jud. v. 6). Na vele dagm op deze wereld tegen God en zijn volk te hebben gewoed, zullen zij, duivelen en koningen, door opsluiting in den kerker bezocht of gestraft worden.

18) Zon en maan zullen zich schamen over hun zwak licht in vergelijking met den alles overstralenden glans van den verheerlijkten Heer.der heerscharen. Want door dat eindgericht komt het Rijk Gods tot zijne voltooiing; dan zal de Heer als Koning regeeren. na al zijne vijanden te hebben overwonnen; dan zal het aanschouwen van 's Heeren heerlijkheid de bron der zaligheid zijn voor «fjne oudstm, d. i. voor zijne uitverkorenen (zie v. 6, 14), in Sion en Jerusalem, hier het verheerlijkte Rijk van den Messias.

Sluiten