Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 Et faciet Dominus exercituum omnibus populis in monte hoe convivium pinguium, convivium vindemise, pinguium medullatorum, vindemia? defaecatae

7 Et praacipitabit' in monte isto f aciem vinculi colligati super omnes populos, et telam quam orditus est super omnes nationes.

8. Prtecipitabit mortem in sempiternum: et auferet Dominus Deus lacrymam ab omni facie, et opprobrium populi sui auferet de universa terra: quia Dominus locutus est. Apoe. VII17 et XXI 4.

9. Et dieet in die illa: Ecce Deus noster iste, exspectavimus eum, et salvabit nos: iste Dominus, sustinuimus eum, exsultabimus, et laetabimur in salutari ejus.

10. Quia requiescet manus Domini in monte isto: et triturabitur Moab sub eo, sicuti teruntur paleae in plaustro.

11. Et extendet manus suas sub eo, sicut extendit natans ad natan-

6. En de Heer der heerscharen zal voor alle volken op dezen berg een gastmaal aanrichten van vette spijzen, een gastmaal van wijn, van vette, mergvolle spijzen, van geklaarden wijn8).

7. En afrukken zal Hij op dezen berg het aanschijn van den band, over alle volken gebonden, en het weefsel, dat Hij over alle natiën had geweven7).

8. Neerploffen zal Hij den dood voor eeuwig8); en wegvagen zal de Heere God de tranen van elk gelaat, en den smaad van zijn volk zal Hij wegnemen van de gansche aarde; want de Heer heeft gesproken.

9. En het zal zeggen te dien dage9): Zie, onze God is Hij, wij hebben Hem verbeid, en Hij zal ons heil schaffen; Hij is de Heer, wij hebben op Hem gewacht, juichen zullen wij en ons verblijden over zijn heil.

10. Want de hand des Heeren zal rusten op dezen berg; en Moab zal gedorscht worden onder Hem, gelijk stroohalmen worden gepletterd onder den dorschwagen10).

11. En het zal zijne handen daaronder uitstrekken, gelijk een zwem-

") Op dezen berg, d. i. (zie II 2) in de H. Kerk, waartoe alle volken worden geroepen. Duidelijk wordt gezin-; speeld op de offermaaltijden, die bij het vredeoffer uit het geofferde werden aangericht en waardoor de gasten aan dat offer deelnamen. Het gastmaal van de krachtigste spijzen en den edel8ten wijn is een zinnebeeld van Gods hoogste liefdegaven. De volle zin daarvan wordt vervuld in het verheven gastmaal van Jesus' heilig lichaam en bloed, eene deelneming aan het H. Offer der His.

*) Het aanschijn enz., d. i. den voor het oog van den ziener duidelijk waarneembaren, breeden band. De band en het weefsel beteekenen (vgl. II Cor. III 15) de verstomping des harten en de verblindheid des geestes, welke God als een rechtmatige straf voor een tijd over de schuldige heidenen

beschikt had (vgl. Act. XVII 30; Rom. XI 32), en te bestemden tijde door zijne voorkomende genade zal wegnemen.

s) Den geestelijken dood door het leven der genade, den lichamelijken dood door de verrijzenis. Zie I Cor. XV 54.

s) Het door God gezaligde volk zal zijne dankbare liefde in het volgende gebed ontboezemen.

10) De beschermende en besturende hand des Heeren zal zegenend rusten op dezen berg, de H. Kerk, zoodat hare vijanden, door Moab voorgesteld, zullen verpletterd worden onder Hem, onder de machtige hand des Heeren. Hebr. «Moab zal gedorscht worden op zijne plaats», waar het zich bevindt. Het slot is in den grondtekst nog krachtiger: «gelijk stroo vertrapt wordt in den mestkuil»!

Sluiten