Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quia scissae sunt in deserto aquae et torrentes in solitudine. '

7. Et quae erat arida, erit in stagnum, et sitiens in fontes aquarum. In cubilibus, in quibus prius dracones habitabant, orietur viror calami et junci.

8. Et erit ibi semita et via, et via sancta vocabitur: non transibit per eam pollutus, et haec erit vobis directa via, ita ut stulti non errent per eam.

9. Non erit ibi leo, et mala bestia non ascendet per eam, nee invenietur ibi: et ambulabunt qui liberati fuerint.

10. Et redempti a Domino convertentur, et venient in Sion cum laude: et lastitia sempiterna super eaput eorum: gaudium et laetitiam obtinebunt, et fugiet dolor et gemitus.

4) De zegeningen der verlossing worden geschilderd als eene volmaakte se™nnvYTv geestel?ike gebreken, walrÏÏUÏÏ* 9Vv.olg- sPrake wasJ zie aaah ö, 4. Dit werd eerst ten volle bewaarheid tnon ;„ nK_i_*.._ ^ ,

zelf kwam om ons ta ™,.i^„ /_

en door ziine loor »>• i * J

de ziekten der ziel en des lichaams genas; vgl. Matth. XI 5. Want., wateren enz eene zinspeling op Exod.

al™diftibr0Ild-e/ m v* 2 geschilderde

*) Dat dor inne A ; Aa A„

!S?*%': *?? beteekent

OOK Qat Hipt Ulfyomn U1S .

. . „—. —-- -"-""«"«^ vei Buuiinsei,

hetwelk m de woestijn vele reizigers bedriegt, wanneer ten gevolge van tene bijzondere wnze van straalbreking de

Vlakte m de vertn nn »p« „„.„^i.r

gelijkt. Die schijn zal werkelijkheid, de

| zal ontbonden zijn; want in de woestijn zijn wateren ontsprongen en stroomen in de wildernis4).

7. En dat dor was, zal worden tot een meer, en het dorstige tot

| waterbronnen. In de holen, waarin vroeger draken woonden, zal het groen opspruiten van riet en bies6).

8. En daar zal een baan zijn en een weg, en de heilige weg zal hij heeten; geen onreine zal daarop gaan; en deze zal voor u de rechte weg zijn, zoodat onwijzen daarop met verdwalen.

9. Daar zal geen leeuw zijn, en geen boosaardig dier zal hem betreden noch daar worden aangetroffen; en wandelen zullen er de verlosten.

10. En de vrijgekochten door den Heer zullen wederkeeren en naar bion komen met lofgezang, en eeuwige blijdschap op hunne hoofden, vreugde en blijdschap vallen hun ten deel, en vlieden zullen smart en gezucht6).

sjarab een werkelijke waterplas worden. Draken, Hebr.: «tannini», zie XHI noot 15.

6) De Heer zal door de woeste streken, welke het in de ballingschap verstrooide volk van zijn vaderland scheiden, een baan en een weg bereiden langs welke de door het gericht gelouterden en geheiligden veilig kunnen wederkeeren naar Sion. Deze weg echter is slechts een zinnelijke voorstelling van den heiligen weg, dien de door den Heer verlosten en vrijgekochten veilig zullen bewandelen om te komen naar Sion, de woonplaats van onverstoorbare vreugde. Bedoeld is de weg van Gods geboden, door den Verlosser duidelijk en veilig en gemakkelijk gemaakt, daar Hij zelf «de weg en de waarheid is», die voert tot het eeuwige «leven» Joan XIV 6.

Sluiten