Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Zf Z 8 8Um ?eus' et üon est , dat Ik God ben, en er anders geen ultra Deus nee est similis mei: Godis, en niemand gelijkt aS? 10. Annuntians ab exordio novis- 10. die van den aan va™ «f £ simum, et ab initio qua needum uitkomst ISüJi^^%^£ lacta sunt, dicens: Consilium meum beginne wat nog niet geschied isstabit, et omnis voluntas mea «et: dJe zeg: Mijn raadsbesluit zal tot

stand komen, en geheel mijn wil zal

11 ttv„„ , . geschieden;

d«'t«X»T • °ne?te avem' et die uit het Oosten eenen vogel

de terra longinqua virum volunta- roep en uit een ver land den man tis mea: et locutus sum, et addu- van mijn welbehagen; en Ik heb cam illud. creavi, et faciam illud. gesproken, en Ik zal het tót stand

brengen; Ik heb het ontworpen, en

12 Annitc. ™« a ^ zal flet doen").

longeeUsta?ustitiar0 C°rde' qui if' Hoort naar'Mij, gij hardnekxonge estis a justitia. lagen, die verre zijt van de gerech-

iq x>_~ a •• tigheid1*):

S' P™Pefeci justitiam meam, non 13\ ft heb mijne gerechtigheid

SST Ïaoo1n^mearr°ra- fab9 ***"\f^™™ÏS$i!ri puur. jjabo m Sion salutem, et ja zij, en mijn heil zal niet toeven m israel glonam meam. Ik geef in Sion heil en aan Israëi

1 mijne heerlijkheid13).

CAPUT XLVII. HOOFDSTUK XLVII.

Bab^8rverned^iy en ondergang om zijne hoovaardij, om zijne mishandeling van God, volk en om zijn vertrouwen op tooverkunsten

filiaDBarion ^ È ,Daal af' zet * in h«t stof, gij

nua öabylon, sede in terra: non jonkvrouw, dochter Babvlon' Zet est sohum filia3 Chaldteorum, quia u ter aarde neder! ZoS'troon uitra non vocaberis mollis et tenera. is de dochter der Chaldeërs! Want

voortaan zult gij niet heeten de weekelijke en de teedere1).

beurteXlfri.^é fcKSfiemff JSJf* * het„,aatSte ve™ beschreven

van het beloofde and. Zie XLI 26 ^t, versmaden volg. Aie AL,X 2t>' ") Mvne gerechtigheid of, wat het-

") Vogel, Hebr.: adelaar» een rnof »?» n, mijn heil (zie XLI noot 2), vogel en dus een juist bee d var,wa\VOOT,de getrouwe Israëlieten nabij; veroveraar (vgl Jer XLIX'22 *E«2h S°k zT> Jconden door het geloof

XVII Sh h ef te paseenderGekozen" LnnnGods 700J^dat heü deel hebomdat de bedoelde Cyrusee/goudén Bed°,eld 18 de verlossing van

adelaar met uitgespreide vleuJS* Z l * Vwelke aanvang nam bij de

veldteeken had (XeWhonCv™ 7 bevri,dmg ui, de B»bylon?sche balling-

1, 4). ÜÜ het Oosten zieXT71Pn ' fC,hap en vol*°oid wordt in de geet

zaffzie3^?'' dft ^ V01™™ ' ' ") Hebr • «stii'fh^fH;„„„ I • , Zevende troostrede. Babvlon, als

„..wv^owo, liccioume ais een irotscne

Sluiten