Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peccato animam suam, videbit seinen longaevum, et voluntas Domini in manu ejus dirigetur.

11. Pro eo quod laboravit anima ejus, videbit et saturabitur: in scientia sua justificabit ipse justus servus meus muitos, et iniquitates eorum ipse portabit.

12. Ideo dispertiam ei plurimos: et fortium dividet spolia, pro eo quod tradidit in mortem animam suam, et cum sceleratis reputatus est: et ipse peccata multorum tulit, et pro transgressoribus rogavit. Xéré. XV 28; Luc. XXII 87; Luc XXIII 84.

ziel voor de zonde heeft (ten offer) gesteld, zal hij een langdurig nakroost zien, en de wil des Heeren

zaï aoor zijne nand gelukkig volvoerd worden10).

11. Dewijl zijne ziel geleden heeft, daarom zal hij zien en verzadigd worden; door zijne kennis zal hij, mijn gerechte dienstknecht, velen rechtvaardig maken, en hunne ongerechtigheden zal hij op zich laden").

12. Daarom zal Ik hem zeer velen ten deel geven, en den buit der machtigen zal hij deelen1*), daarom, wijl hij zijne ziel heeft overgeleverd ter dood en onder de misdadigers zich heeft laten rekenen, en hij zelf de zonden van velen gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

CAPUT LIV.

HOOFDSTUK LIV.

Het Sion der voorbeduiding tegenover het Sion der vervulling.

1. Lauda sterilis qua? non paris: deoanta laudem, et hinni qua? non pariebas: quoniam multi filii deser-

1. Jubel, onvruchtbare, die niet baart! Zing lof en juich, gij, die geen weeën kendet! Want velen zijn

10) Zijne ziel stellen voor de zonde, beteekent; naar het Hebr. asjaam (vgl. Lev. V 15; VII 1 enz.), zijn leven ten schuldoffer stellen. De vrueht van dit offer is nakroost (vgl. Ps. XXI 31), te weten de door hem besprengde volken (Lil 15), de geslachten der aarde, die in hem gezegend worden (Gen. XII 3). De Vulgaat noemt dat nakroost lang-

duHa. daar het tot aan hot oinna Aar-

eeuwen geboren wordt en in eeuwigheid

zaï leven; net neor. Kan ooit opgevat

Worden als OD zich zelf stnnnrlo- «hii

(de Messias) zal lang leven»; zoo is de verheerlijking zijner menschheid een

tweede vrucht, want hH sul onstnan van

de dooden en leven in eeuwigheid (Apoc. I 18). Een derd« vriinht ia Ho JrW

lijking zijns Vaders door de gelukkige

■m,. Tr""o ,cu- viicub vnt ui raausoe-

") Een nadere verklaring van v m

Zien de vruchten van siin nff«r Ho

rechtvaardiging van velen door het geloof; hierdoor zal hij in zijne verheerlijkte menschheid van zaligheid verzadigd worden. Door zijne kennis, zie„ 30 -kwelke hij, als het licht der volken (XLII 4, 6, 7; XLIX 6, 8, 9), zal mededeelen en welke door de zijnen zal worden aangenomen, m. a. w. door het geloof aan zijne prediking; vgl Joan. XVII 3. 8

") De Messias wordt hier voorgesteld als overwinnaar in den strijd, aan wien de gewonnen buit toekomt. Zeer velen, d. i. de door hem besprengde volken, val. Ps. II 8; zij waren, naar veler verklaring, de buit der machtigen, van hel en satan, vgl. Luc. XI 11, aan wie hij ze ontrukt heeft Anderen verklaren: den buit, die de machtigen zijn • m; »: »• dft grooten der aarde (zie ALdA jó) zal de overwinnende Messias aan zich onderwerpen.

Sluiten