Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in civitatibus Juda, et in plateis Jerusalem?

18. Filii colligunt ligna, et patres suceendunt ignem, et mulieres eonspergunt adipem, ut faciant placentas reginae coeli, et libent diis alienis, et me ad iracundiam provocent.

19. Numquid me ad iracundiam provocant, dicit Dominus? nonne semetipsos in confusionem vultus sui?

20. Ideo haec dicit Dominus Deus: Ecce furor meus, et indignatio mea conflatur super locum istum, super viros, et super jumenta, et super lignum regionis, et super fruges terrae, et succendetur, et non exstinguetur.

21. Haec dicit Dominus exercituum Deus Israël: Holocautomata vestra addite viotimis vestris, et comedite carnes.

22. Quia non sum locutus cum patribus vestris, et non praecepi eis in die, qua eduxi eos de terra iEgypti, de verbo holocautomatum, et victimarum.

23. Sed hoe verbum praecepi eis, dicens: Audite vocem meam, et ero vobis Deus, et vos eritis mihi po-

' de steden van Juda en op de straten van Jerusalem15)? 18. De kinderen lezen hout, en de vaders ontsteken het vuur, en de vrouwen besprengen vet om koeken te bereiden voor de koningin des hemels en een plengoffer te

j brengen aan vreemde goden en Mij tot gramschap te tarten16).

| 19. Tarten zij Mij tot gramschap, zegt de Heer ? en niet veeleer zich zeiven tot beschaming van hun

i aangezicht17)?

| 20. Daarom zegt dit de Heere God: Zie, mijn toorn en mijne verbolgen| heid is ontstoken over deze plaats: over de mannen en over het vee I en over het geboomte des velds en { over de vruchten des lands; en zij ! zal ontbranden en niet gebluscht worden!

21. Dit zegt de Heer der heerscharen, de God van Israël: Voegt uwe i brandoffers bij uwe slachtoffers en eet vleesch18)!

I 22. Want Ik heb niet met uwe vaderen gesproken en hun niet geboden, ten dage toen Dx hen uitI voerde uit het land Egypte, ter I zake van de brandoffers en de slachtoffers.

23. Maar dit woord heb Ik hun 1 geboden, zeggende: Hoort naar I mijne stem, en Dx zal u ten God

") God verklaart, waarom Hij de voorspraak van den profeet niet wil en diens gebed niet verhooren kan.

") In plaats van besprengen vet heeft het Hebr. «kneden deeg». De koningin des hemels is hoogstwaarschijnlijk de godin Astarthe (in het meervoud Astaroth), waarvan reeds sprake is Judic. n 13; X 6; vgl. I Reg. VII 3, 4; XII 10. Het bijgevoegde des hemels wijst aan, wat de Septuagint (in plaats van de koningin «het sterrenheer des hemels») uitdrukkelijk zegt, dat sterrendienst bedoeld is; vgl. IV Reg. XXI 5. Haar ter eere werden koeken gebakken (vgl. Osee III 1 Hebr.). Zie verder XLIV 17, 19, 25. Als de godin der vruchtbaarheid werd zij vooral door de vrouwen vereerd, hoewel ook

I de kinderen en de vaders ijverig het hunne er toe bijdroegen.

17) d. i. Brengen zij zóó niet veeleer over zich zeiven beschaming enz.

") Voegt uwe brandoffers (wélke geheel en al God ter eere in het vuur dienden verbrand te worden) bij uwe slachtoffers (welke grootendeels aan de

i offerenden ten deel vielen) en eet (alles gelijkelijk als gewoon) vleesch. Want uwe offers hebben voor mij geene waarde om de gesteltenis des harten, waarmede gij ze opdraagt. Vgl. Is. I 11; Osee VI 6; VIII 13; Am. V 21, 22. Hiermede antwoordt God op hun ijdelen waan, dat de uiterlijke eeredienst in den tempel hen vrijwaarde voor den

I ondergang.

Sluiten