Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

magna?: Benedicta gloria Domini de loco suo,

13. Et vocem alarum animalium percutientium alteram ad alteram, et vocem rotarum sequentium animalia, et vocem commotionis magnae.

14. Spiritus quoque levavit me, et assumpsit me: et abii amarus in indignatione spiritus mei: manus enim Domini erat mecum, confortans me.

15. Et veni ad transmigrationem, ad acervum novarum frugum, ad eos, qui habitabant juxta flumen Chobar, et sedi ubi illi sedebant: et mansi ibi septem diebus moerens in medio eorum.

16. Cum autem pertransissent septem dies, factum est verbum Domini ad me, dicens:

17. Fili hominis speculatorem dedi te domui Israël: et audies de ore

een groot gedruisch: Gezegend zij de heerlijkheid des Heeren van uit hare plaats11)!

13. En (ik hoorde) het ruischen van de vleugelen der levende wezens, klapwiekende tegen elkander, en het geratel der raderèu, die de wezens volgden, en het geluid van een groot gedruisch12).

14. En de geest hief mij op en nam mij mede; en ik ging heen, verbitterd door de verbolgenheid mijns geestes; want de hand des Heeren was met mij, mij versterkend18).

15. En ik kwam bij de weggevoerden, bij den hoop nieuwe vruchten, bij hen, die aan den stroom Chobar woonden; en ik zette mij neder, waar zij zaten; en ik verbleef aldaar zeven dagen weemoedig in hun midden14).

16. En toen er zeven dagen voorbij waren, geschiedde het woord des Heeren tot mij15), zeggende:

17. Menschenzoon, tot wachter stel Ik u aan over het huis van Israël,

") In V. 12 en 13 wordt het einde van het profetisch gezicht beschreven. Het scheen den profeet toe, als werd hij door den geest, d. i. door de kracht Gods, opgenomen van de plaats, waar hij het gezicht aanschouwd had, en als hoorde hij bij het heengaan achter zich het daverende loflied der cherubijnen. Zij dankten God, omdat de heerlijkheid des Heeren door de zending van den profeet met nieuwen luster zou schitteren en zich uit de plaats, waar zij zich hier geopenbaard had, zou verspreiden over de aarde. Volgens sommigen zou de oorspronkelijke tekst geweest zijn: «en ik hoorde achter mij het geluid van een groot gedruisch, toen de heerlijkheid des Heeren zich verhief van hare plaats» om naar den hemel terug te keeren. De oorzaak van dat geluid wordt dan in v. 13 aangegeven.

irf De troonwagen van Gods heerlijkheid werd door de cherubijnen en de levende raderen als weggevoerd naar den hemel. Klapwiekende tegen elkander, want de vleugelen der che»

rubijnen raakten elkander onmiddellijk, volgens I 9, 11.

") Ik ging heen: de staat van geestverrukking had opgehouden en de profeet ging werwaarts Gods geest hem geleidde, verbitterd enz. om de hardnekkigheid van zijn volk, welke hem in het gezicht geopenbaard was. Want geeft de reden aan, waarom hij niettemin heenging tot zijn volk ten einde zijne zending te vervullen: Gods machtige hand versterkte hem.

") Volgens het Hebr. kwam de profeet «te Tel Abib», wat eigenlijk «arenheuvel» beteekent, eene nog onbekende plaats aan den Chobar, alwaar de ballingen zich hadden gevestigd. In hun midden zette de profeet zich neder weemoedig, Hebr.: «verstomd», onderden indruk van het visioen. In stille overweging en in eene afzondering van zeven dagen (vgl. Exod. XXIX 30; Lev. VIH 33) bereidde hij zich tot zijne bediening.

") Om den profeet zijne verantwoordelijkheid onder het oog te brengen (v. 17—21).

Sluiten